مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1398/06/30
تاریخ پایان تور : 1398/07/05
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Belkon Hotel

ALL
6,430,000 تومان
7,850,000 تومان
5,900,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Cender Hotel

ALL
7,625,000 تومان
8,970,000 تومان
6,275,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Special
Nazar Beach Hotel

ALL
7,910,000 تومان
9,425,000 تومان
6,425,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
8,120,000 تومان
10,385,000 تومان
6,525,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Imperial Sunland Hotel

UALL
9,205,000 تومان
12,415,000 تومان
7,070,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
9,890,000 تومان
12,920,000 تومان
7,435,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Kervansaray Hotel Kundu

UALL
9,980,000 تومان
12,495,000 تومان
7,475,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Kervansaray Lara Hotel

UALL
10,355,000 تومان
13,060,000 تومان
7,655,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Venezia Palace Hotel

UALL
11,180,000 تومان
14,740,000 تومان
8,110,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
13,950,000 تومان
18,800,000 تومان
9,950,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
15,240,000 تومان
20,390,000 تومان
10,090,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
15,240,000 تومان
20,390,000 تومان
10,090,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Barut Lara

UALL
15,740,000 تومان
21,175,000 تومان
10,385,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
16,820,000 تومان
22,760,000 تومان
10,880,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
18,800,000 تومان
25,730,000 تومان
11,870,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
19,495,000 تومان
29,690,000 تومان
12,225,000 تومان
5,435,000 تومان
395,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,430,000 تومان 7,850,000 تومان 5,900,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,625,000 تومان 8,970,000 تومان 6,275,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,910,000 تومان 9,425,000 تومان 6,425,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,120,000 تومان 10,385,000 تومان 6,525,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Sunland Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,205,000 تومان 12,415,000 تومان 7,070,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,890,000 تومان 12,920,000 تومان 7,435,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Hotel Kundu

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,980,000 تومان 12,495,000 تومان 7,475,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,355,000 تومان 13,060,000 تومان 7,655,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Venezia Palace Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,180,000 تومان 14,740,000 تومان 8,110,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,950,000 تومان 18,800,000 تومان 9,950,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,240,000 تومان 20,390,000 تومان 10,090,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,240,000 تومان 20,390,000 تومان 10,090,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,740,000 تومان 21,175,000 تومان 10,385,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,820,000 تومان 22,760,000 تومان 10,880,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,800,000 تومان 25,730,000 تومان 11,870,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,495,000 تومان 29,690,000 تومان 12,225,000 تومان 5,435,000 تومان 395,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات    تور آنتالیا 30 شهریور