مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1398/07/10
تاریخ پایان تور : 1398/08/10
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Sadaf Hotel

BB
3,251,000 تومان
3,644,000 تومان
2,757,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
Phoenix Hotel

BB
3,321,000 تومان
3,752,000 تومان
-
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
Nihal Hotel

BB
3,467,000 تومان
4,072,000 تومان
-
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
Orchid Hotel

BB
3,467,000 تومان
4,072,000 تومان
-
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
3,498,000 تومان
4,148,000 تومان
2,985,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل دورس

BB
3,600,000 تومان
4,348,000 تومان
-
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
Grand Central Hotel

BB
3,670,000 تومان
4,491,000 تومان
3,176,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
Signature INN Deira

BB
3,701,000 تومان
4,522,000 تومان
3,023,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل آیبیس رقه

BB
3,961,000 تومان
4,675,000 تومان
-
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
Moscow Hotel

BB
3,968,000 تومان
4,795,000 تومان
3,131,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل سامایا دیره

BB
4,177,000 تومان
5,464,000 تومان
3,150,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل راین تیری

BB
4,215,000 تومان
5,549,000 تومان
2,973,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل کاپترون

BB
4,259,000 تومان
5,660,000 تومان
3,537,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل آلفا سیتی سنتر

BB
4,443,000 تومان
6,031,000 تومان
3,645,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل تو ساسونز

BB
4,500,000 تومان
6,111,000 تومان
3,974,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
کرون پلازا

BB
4,792,000 تومان
6,725,000 تومان
3,905,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
4,855,000 تومان
6,849,000 تومان
3,886,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
4,995,000 تومان
7,125,000 تومان
3,442,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل شانگری لا

BB
5,559,000 تومان
8,231,000 تومان
-
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
هتل البندر روتانا

BB
5,565,000 تومان
8,247,000 تومان
2,459,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
Rixos Bab Al Bahr

UALL
8,913,000 تومان
13,668,000 تومان
2,871,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
Rixos Bab Al Bahr

UALL
9,895,000 تومان
13,699,000 تومان
2,871,000 تومان
2,364,000 تومان
1,085,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,251,000 تومان 3,644,000 تومان 2,757,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Phoenix Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,321,000 تومان 3,752,000 تومان - 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nihal Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,467,000 تومان 4,072,000 تومان - 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,467,000 تومان 4,072,000 تومان - 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,498,000 تومان 4,148,000 تومان 2,985,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دورس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,600,000 تومان 4,348,000 تومان - 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Central Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,670,000 تومان 4,491,000 تومان 3,176,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Signature INN Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,701,000 تومان 4,522,000 تومان 3,023,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آیبیس رقه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,961,000 تومان 4,675,000 تومان - 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moscow Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,968,000 تومان 4,795,000 تومان 3,131,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سامایا دیره

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,177,000 تومان 5,464,000 تومان 3,150,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل راین تیری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,215,000 تومان 5,549,000 تومان 2,973,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کاپترون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,259,000 تومان 5,660,000 تومان 3,537,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آلفا سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,443,000 تومان 6,031,000 تومان 3,645,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تو ساسونز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,500,000 تومان 6,111,000 تومان 3,974,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,792,000 تومان 6,725,000 تومان 3,905,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,855,000 تومان 6,849,000 تومان 3,886,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,995,000 تومان 7,125,000 تومان 3,442,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شانگری لا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,559,000 تومان 8,231,000 تومان - 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل البندر روتانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,565,000 تومان 8,247,000 تومان 2,459,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Al Bahr

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,913,000 تومان 13,668,000 تومان 2,871,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Al Bahr

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,895,000 تومان 13,699,000 تومان 2,871,000 تومان 2,364,000 تومان 1,085,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی پاییز 98