مبدا : تهران
مقصد : بالی
تاریخ شروع تور : 1398/07/21
تاریخ پایان تور : 1398/08/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل اسپازیو بالی

BB
9,308,000 تومان
9,539,000 تومان
8,240,000 تومان
8,125,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل باکونگ بیچ ریزورت

BB
9,886,000 تومان
10,983,000 تومان
8,818,000 تومان
8,125,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل سامسارا این بالی

BB
10,232,000 تومان
11,284,000 تومان
-
8,240,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل ماهارانی بیچ

BB
10,232,000 تومان
11,734,000 تومان
9,164,000 تومان
8,240,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل کوتا سنترال پارک

BB
10,232,000 تومان
11,734,000 تومان
9,164,000 تومان
8,471,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل واستانی کوتا

BB
10,694,000 تومان
12,658,000 تومان
9,626,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل سول هاوس بالی کوتا

BB
10,810,000 تومان
13,351,000 تومان
9,742,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل بالی رانی

BB
10,925,000 تومان
13,120,000 تومان
9,857,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل تیجیلی بنوا

BB
11,387,000 تومان
13,952,000 تومان
10,319,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل جایاکارتا بالی بیچ ریزورت

BB
11,618,000 تومان
14,390,000 تومان
10,550,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل کوتا پارادیسو

BB
11,849,000 تومان
14,679,000 تومان
9,280,000 تومان
8,529,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل ویرا بوتیک اند سوئیتز بالی

BB
12,196,000 تومان
14,506,000 تومان
11,128,000 تومان
8,818,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل آریا دوتا بالی

BB
12,196,000 تومان
15,430,000 تومان
9,280,000 تومان
8,529,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل رامادا بینتانگ بالی ریزورت

BB
12,311,000 تومان
15,661,000 تومان
11,243,000 تومان
8,529,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل سول بیچ هاوس بنوآ بالی

BB
12,773,000 تومان
16,816,000 تومان
10,550,000 تومان
8,529,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل گرند میراژ ریزورت بالی

BB
12,773,000 تومان
18,202,000 تومان
9,049,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل آنوایا بیچ ریزورت بالی

BB
13,004,000 تومان
17,393,000 تومان
9,626,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل دیسکاوری کارتیکا پلازا

BB
13,143,000 تومان
17,532,000 تومان
10,955,000 تومان
8,933,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل داینستی ریزورت

BB
13,293,000 تومان
17,855,000 تومان
9,395,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل آیودیا ریزورت بالی

BB
13,351,000 تومان
18,548,000 تومان
12,283,000 تومان
8,945,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل نوسا دوا بیچ اند اسپا

BB
13,582,000 تومان
18,433,000 تومان
12,514,000 تومان
8,945,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل لاگونا لاکچری ریزورت اند اسپا بالی

BB
16,238,000 تومان
25,132,000 تومان
12,341,000 تومان
9,395,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل سوفیتل بالی نوسا دوآ بیچ ریزورت

BB
17,024,000 تومان
24,208,000 تومان
9,395,000 تومان
8,518,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل آپوروا کمپینسکی بالی

BB
17,682,000 تومان
26,633,000 تومان
11,163,000 تومان
8,945,000 تومان
1,508,000 تومان
هتل ریمبا جیمباران بالی

BB
17,763,000 تومان
26,807,000 تومان
11,163,000 تومان
8,945,000 تومان
1,508,000 تومان
نام هتل هتل اسپازیو بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,308,000 تومان 9,539,000 تومان 8,240,000 تومان 8,125,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل باکونگ بیچ ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,886,000 تومان 10,983,000 تومان 8,818,000 تومان 8,125,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سامسارا این بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,232,000 تومان 11,284,000 تومان - 8,240,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ماهارانی بیچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,232,000 تومان 11,734,000 تومان 9,164,000 تومان 8,240,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوتا سنترال پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,232,000 تومان 11,734,000 تومان 9,164,000 تومان 8,471,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل واستانی کوتا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,694,000 تومان 12,658,000 تومان 9,626,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سول هاوس بالی کوتا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,810,000 تومان 13,351,000 تومان 9,742,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بالی رانی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,925,000 تومان 13,120,000 تومان 9,857,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تیجیلی بنوا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,387,000 تومان 13,952,000 تومان 10,319,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جایاکارتا بالی بیچ ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,618,000 تومان 14,390,000 تومان 10,550,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوتا پارادیسو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,849,000 تومان 14,679,000 تومان 9,280,000 تومان 8,529,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویرا بوتیک اند سوئیتز بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,196,000 تومان 14,506,000 تومان 11,128,000 تومان 8,818,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریا دوتا بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,196,000 تومان 15,430,000 تومان 9,280,000 تومان 8,529,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا بینتانگ بالی ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,311,000 تومان 15,661,000 تومان 11,243,000 تومان 8,529,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سول بیچ هاوس بنوآ بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,773,000 تومان 16,816,000 تومان 10,550,000 تومان 8,529,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گرند میراژ ریزورت بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,773,000 تومان 18,202,000 تومان 9,049,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنوایا بیچ ریزورت بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,004,000 تومان 17,393,000 تومان 9,626,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دیسکاوری کارتیکا پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,143,000 تومان 17,532,000 تومان 10,955,000 تومان 8,933,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داینستی ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,293,000 تومان 17,855,000 تومان 9,395,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آیودیا ریزورت بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,351,000 تومان 18,548,000 تومان 12,283,000 تومان 8,945,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوسا دوا بیچ اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,582,000 تومان 18,433,000 تومان 12,514,000 تومان 8,945,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لاگونا لاکچری ریزورت اند اسپا بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,238,000 تومان 25,132,000 تومان 12,341,000 تومان 9,395,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوفیتل بالی نوسا دوآ بیچ ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,024,000 تومان 24,208,000 تومان 9,395,000 تومان 8,518,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپوروا کمپینسکی بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,682,000 تومان 26,633,000 تومان 11,163,000 تومان 8,945,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریمبا جیمباران بالی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,763,000 تومان 26,807,000 تومان 11,163,000 تومان 8,945,000 تومان 1,508,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 5
ردیف 1
به بالی
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 ویزا
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بالی مهر 98