مبدا : تهران
مقصد : کوش آداسی
تاریخ شروع تور : 1398/07/04
تاریخ پایان تور : 1398/07/10
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Melike Kusadasi Hotel

BB
4,450,000 تومان
4,820,000 تومان
4,080,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Melike Kusadasi Hotel

HB
4,520,000 تومان
4,930,000 تومان
4,110,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Dabaklar Kusadasi Hotel

HB
4,970,000 تومان
5,590,000 تومان
4,340,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Grand Hotel Kurdoglu

HB
4,970,000 تومان
5,590,000 تومان
4,340,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Belmare Hotel

ALL
5,930,000 تومان
7,030,000 تومان
4,820,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Blue Vista Hill Hotel

ALL
5,930,000 تومان
7,030,000 تومان
4,830,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Blue Vista Hill Hotel

ALL
6,300,000 تومان
7,590,000 تومان
5,000,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Standard Sea View
Ladonia Hotels Adakule

UALL
6,660,000 تومان
8,140,000 تومان
5,190,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Fantasia Hotel De Luxe Kusadasi

ALL
7,330,000 تومان
9,140,000 تومان
5,520,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Aria Claros Beach Spa Hotel

ALL
7,630,000 تومان
9,590,000 تومان
5,660,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Aria Claros Beach Spa Hotel

ALL
7,630,000 تومان
9,590,000 تومان
5,660,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Standard Room Sea View
Palm Wings Ephesus Hotel

UALL
7,850,000 تومان
10,750,000 تومان
5,760,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Infinity by Yelken

UALL
8,950,000 تومان
11,580,000 تومان
6,330,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Infinity by Yelken

UALL
9,400,000 تومان
12,250,000 تومان
6,550,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Standard Room Sea View
Korumar Hotel Deluxe

ALL
9,770,000 تومان
13,400,000 تومان
6,740,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

UALL
10,500,000 تومان
17,300,000 تومان
7,100,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

UALL
11,240,000 تومان
18,790,000 تومان
7,480,000 تومان
3,990,000 تومان
400,000 تومان
Standard Room Side Sea View
نام هتل Melike Kusadasi Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,450,000 تومان 4,820,000 تومان 4,080,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melike Kusadasi Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,520,000 تومان 4,930,000 تومان 4,110,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar Kusadasi Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,970,000 تومان 5,590,000 تومان 4,340,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Kurdoglu

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,970,000 تومان 5,590,000 تومان 4,340,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,930,000 تومان 7,030,000 تومان 4,820,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Vista Hill Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,930,000 تومان 7,030,000 تومان 4,830,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Vista Hill Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,300,000 تومان 7,590,000 تومان 5,000,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات Standard Sea View
نام هتل Ladonia Hotels Adakule

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,660,000 تومان 8,140,000 تومان 5,190,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fantasia Hotel De Luxe Kusadasi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,330,000 تومان 9,140,000 تومان 5,520,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Beach Spa Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,630,000 تومان 9,590,000 تومان 5,660,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Beach Spa Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,630,000 تومان 9,590,000 تومان 5,660,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات Standard Room Sea View
نام هتل Palm Wings Ephesus Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,850,000 تومان 10,750,000 تومان 5,760,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Infinity by Yelken

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,950,000 تومان 11,580,000 تومان 6,330,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Infinity by Yelken

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,400,000 تومان 12,250,000 تومان 6,550,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات Standard Room Sea View
نام هتل Korumar Hotel Deluxe

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,770,000 تومان 13,400,000 تومان 6,740,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,500,000 تومان 17,300,000 تومان 7,100,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,240,000 تومان 18,790,000 تومان 7,480,000 تومان 3,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات Standard Room Side Sea View
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوش آداسی 4 مهر