مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Belkon Hotel

ALL
6,370,000 تومان
6,880,000 تومان
5,860,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Cender Hotel

ALL
6,840,000 تومان
7,740,000 تومان
6,090,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Lara Family Star

ALL
7,590,000 تومان
8,690,000 تومان
6,490,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
8,260,000 تومان
9,700,000 تومان
6,800,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
8,700,000 تومان
10,360,000 تومان
7,030,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Rixos Downtown

UALL
9,930,000 تومان
13,580,000 تومان
7,640,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
10,080,000 تومان
12,450,000 تومان
7,700,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Ela Quality Resort Belek

UALL
10,720,000 تومان
13,390,000 تومان
8,040,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
MAIN LAND دارای استخر آبگرم
Rixos Sungate

UALL
10,870,000 تومان
13,640,000 تومان
10,870,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Barut Lara

UALL
10,980,000 تومان
13,790,000 تومان
8,170,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
SUPERIOR GARDEN استخر روباز آبگرم
Royal Holiday Palace

UALL
11,070,000 تومان
13,920,000 تومان
11,070,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
SUPERIOR LAND VIEW
Royal Seginus

UALL
11,070,000 تومان
13,920,000 تومان
11,070,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Barut Lara

UALL
11,420,000 تومان
14,450,000 تومان
8,390,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
DELUX SIDE SEA VIEW دارای استخر آبگرم
Royal Holiday Palace

UALL
11,420,000 تومان
14,180,000 تومان
11,420,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
SUPERIOR SIDE SEA VIEW
Ela Quality Resort Belek

UALL
11,590,000 تومان
14,700,000 تومان
8,480,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
MAIN SEA VIEW دارای استخر آبگرم
Titanic Beach

UALL
11,590,000 تومان
14,700,000 تومان
8,480,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
11,660,000 تومان
14,820,000 تومان
8,490,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
STD SEA VIEW
Delphin BE Grand Resort

UALL
11,660,000 تومان
14,820,000 تومان
8,490,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
11,680,000 تومان
14,840,000 تومان
8,520,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
11,900,000 تومان
15,180,000 تومان
8,620,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
12,200,000 تومان
15,940,000 تومان
8,780,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
12,690,000 تومان
16,360,000 تومان
9,020,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
12,820,000 تومان
16,560,000 تومان
9,090,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
13,880,000 تومان
18,140,000 تومان
9,620,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
19,320,000 تومان
26,300,000 تومان
12,340,000 تومان
5,490,000 تومان
500,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,370,000 تومان 6,880,000 تومان 5,860,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,840,000 تومان 7,740,000 تومان 6,090,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Star

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,590,000 تومان 8,690,000 تومان 6,490,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,260,000 تومان 9,700,000 تومان 6,800,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,700,000 تومان 10,360,000 تومان 7,030,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,930,000 تومان 13,580,000 تومان 7,640,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,080,000 تومان 12,450,000 تومان 7,700,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,720,000 تومان 13,390,000 تومان 8,040,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات MAIN LAND دارای استخر آبگرم
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,870,000 تومان 13,640,000 تومان 10,870,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,980,000 تومان 13,790,000 تومان 8,170,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات SUPERIOR GARDEN استخر روباز آبگرم
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,070,000 تومان 13,920,000 تومان 11,070,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات SUPERIOR LAND VIEW
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,070,000 تومان 13,920,000 تومان 11,070,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,420,000 تومان 14,450,000 تومان 8,390,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات DELUX SIDE SEA VIEW دارای استخر آبگرم
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,420,000 تومان 14,180,000 تومان 11,420,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات SUPERIOR SIDE SEA VIEW
نام هتل Ela Quality Resort Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,590,000 تومان 14,700,000 تومان 8,480,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات MAIN SEA VIEW دارای استخر آبگرم
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,590,000 تومان 14,700,000 تومان 8,480,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,660,000 تومان 14,820,000 تومان 8,490,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات STD SEA VIEW
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,660,000 تومان 14,820,000 تومان 8,490,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,680,000 تومان 14,840,000 تومان 8,520,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,900,000 تومان 15,180,000 تومان 8,620,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,200,000 تومان 15,940,000 تومان 8,780,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,690,000 تومان 16,360,000 تومان 9,020,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,820,000 تومان 16,560,000 تومان 9,090,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,880,000 تومان 18,140,000 تومان 9,620,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,320,000 تومان 26,300,000 تومان 12,340,000 تومان 5,490,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 99