مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/07/15
تاریخ پایان تور : 1398/07/18
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Reydel Hotel

BB
3,580,000 تومان
4,155,000 تومان
3,365,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Hotel Topkapi

BB
3,580,000 تومان
4,155,000 تومان
3,475,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
3,650,000 تومان
4,155,000 تومان
3,580,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Alfa Hotel

BB
3,795,000 تومان
4,515,000 تومان
3,400,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Taksim Trust Hotel

BB
3,795,000 تومان
4,335,000 تومان
3,475,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Pera Rose Hotel

BB
3,795,000 تومان
4,585,000 تومان
3,400,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
3,870,000 تومان
4,660,000 تومان
3,435,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Vizon Hotel

BB
3,870,000 تومان
4,660,000 تومان
3,435,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
3,940,000 تومان
4,840,000 تومان
3,475,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Kervansaray Hotel

BB
4,035,000 تومان
5,070,000 تومان
3,640,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Istanbul Dora Hotel

BB
4,050,000 تومان
5,020,000 تومان
3,475,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
4,050,000 تومان
5,020,000 تومان
3,545,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Hurry Inn Merter Istanbul

BB
4,395,000 تومان
5,785,000 تومان
3,640,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
4,515,000 تومان
6,025,000 تومان
3,615,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Naz City Hotel Taksim

BB
4,555,000 تومان
6,060,000 تومان
3,880,000 تومان
2,960,000 تومان
-
Grand Oztanik Hotel

BB
4,600,000 تومان
6,180,000 تومان
3,880,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
5,425,000 تومان
7,450,000 تومان
3,880,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
Divan Istanbul

BB
6,090,000 تومان
9,060,000 تومان
4,260,000 تومان
2,960,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,580,000 تومان 4,155,000 تومان 3,365,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Topkapi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,580,000 تومان 4,155,000 تومان 3,475,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,650,000 تومان 4,155,000 تومان 3,580,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alfa Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,795,000 تومان 4,515,000 تومان 3,400,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Trust Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,795,000 تومان 4,335,000 تومان 3,475,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pera Rose Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,795,000 تومان 4,585,000 تومان 3,400,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,870,000 تومان 4,660,000 تومان 3,435,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vizon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,870,000 تومان 4,660,000 تومان 3,435,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,940,000 تومان 4,840,000 تومان 3,475,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,035,000 تومان 5,070,000 تومان 3,640,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istanbul Dora Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,050,000 تومان 5,020,000 تومان 3,475,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,050,000 تومان 5,020,000 تومان 3,545,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hurry Inn Merter Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,395,000 تومان 5,785,000 تومان 3,640,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,515,000 تومان 6,025,000 تومان 3,615,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,555,000 تومان 6,060,000 تومان 3,880,000 تومان 2,960,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,600,000 تومان 6,180,000 تومان 3,880,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,425,000 تومان 7,450,000 تومان 3,880,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,090,000 تومان 9,060,000 تومان 4,260,000 تومان 2,960,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول مهر 98