مبدا : تهران
مقصد : بدروم
تاریخ شروع تور : 1398/08/03
تاریخ پایان تور : 1398/08/09
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل بدروم بای ریزورت

ALL
5,090,000 تومان
6,000,000 تومان
4,180,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
هتل بدروم بای ریزورت

ALL
5,460,000 تومان
6,550,000 تومان
4,370,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
هتل هالیدی ریزورت انداسپا بدروم

ALL
5,600,000 تومان
7,930,000 تومان
4,440,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
هتل تور لاکچری بدروم

UALL
5,670,000 تومان
6,150,000 تومان
-
-
-
ساندنس ریزورت هتل

UALL
5,670,000 تومان
6,870,000 تومان
4,480,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
ساندنس ریزورت هتل

UALL
5,820,000 تومان
7,090,000 تومان
4,550,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
هتل ایسیس بدروم

UALL
5,820,000 تومان
7,090,000 تومان
4,550,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
هتل تور لاکچری بدروم

UALL
6,120,000 تومان
6,680,000 تومان
-
-
-
هتل ایسیس بدروم

UALL
6,550,000 تومان
8,180,000 تومان
4,910,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
هتل لابلانش ایسلند بدروم

UALL
6,760,000 تومان
8,500,000 تومان
5,020,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
هتل وو بدروم ریزورت

UALL
6,900,000 تومان
9,090,000 تومان
5,090,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
هتل کفالوکا ریزورت

UALL
6,980,000 تومان
9,200,000 تومان
5,130,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
هتل لابلانش ایسلند بدروم

UALL
7,130,000 تومان
9,050,000 تومان
5,200,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
هتل تیتانیک دلوکس بدروم

UALL
9,960,000 تومان
14,640,000 تومان
6,620,000 تومان
2,890,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل هتل بدروم بای ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,090,000 تومان 6,000,000 تومان 4,180,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بدروم بای ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,460,000 تومان 6,550,000 تومان 4,370,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هالیدی ریزورت انداسپا بدروم

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,600,000 تومان 7,930,000 تومان 4,440,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تور لاکچری بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,670,000 تومان 6,150,000 تومان - - -
توضیحات
نام هتل ساندنس ریزورت هتل

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,670,000 تومان 6,870,000 تومان 4,480,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساندنس ریزورت هتل

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,820,000 تومان 7,090,000 تومان 4,550,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایسیس بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,820,000 تومان 7,090,000 تومان 4,550,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تور لاکچری بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,120,000 تومان 6,680,000 تومان - - -
توضیحات
نام هتل هتل ایسیس بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,550,000 تومان 8,180,000 تومان 4,910,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لابلانش ایسلند بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,760,000 تومان 8,500,000 تومان 5,020,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل وو بدروم ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,900,000 تومان 9,090,000 تومان 5,090,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کفالوکا ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,980,000 تومان 9,200,000 تومان 5,130,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لابلانش ایسلند بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,130,000 تومان 9,050,000 تومان 5,200,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تیتانیک دلوکس بدروم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,960,000 تومان 14,640,000 تومان 6,620,000 تومان 2,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6
ردیف 1
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بدروم 3 آبان