مبدا : تهران
مقصد : کوش آداسی
تاریخ شروع تور : 1398/08/10
تاریخ پایان تور : 1398/08/16
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل سوزر

BB
3,200,000 تومان
3,800,000 تومان
2,700,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
Dabaklar Kusadasi Hotel

HB
3,390,000 تومان
4,000,000 تومان
2,770,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
Ramada Resort Kusadasi Golf

HB
3,900,000 تومان
4,770,000 تومان
3,030,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
Tusan Beach Resort

HB
3,970,000 تومان
4,880,000 تومان
3,060,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
Ramada Resort Kusadasi Golf

HB
4,190,000 تومان
5,200,000 تومان
3,170,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
هتل پین بای هالیدی

ALL
4,480,000 تومان
6,800,000 تومان
3,320,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
هتل ریچموند افسوس ریزورت

ALL
4,480,000 تومان
5,640,000 تومان
3,320,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
Tusan Beach Resort

ALL
4,700,000 تومان
5,970,000 تومان
3,420,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
هتل پین بای هالیدی

ALL
4,700,000 تومان
7,240,000 تومان
3,420,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
هتل ریچموند افسوس ریزورت

ALL
4,700,000 تومان
5,970,000 تومان
3,420,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
Fantasia Hotel De Luxe Kusadasi

ALL
4,700,000 تومان
5,970,000 تومان
3,420,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
Tusan Beach Resort

ALL
4,840,000 تومان
6,190,000 تومان
3,500,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
هتل لبلو ریزورت

UALL
4,840,000 تومان
6,190,000 تومان
3,500,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
هتل لبلو ریزورت

UALL
5,200,000 تومان
6,730,000 تومان
3,680,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
Palm Wings Ephesus Hotel

UALL
5,860,000 تومان
8,450,000 تومان
4,000,000 تومان
2,090,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل هتل سوزر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,200,000 تومان 3,800,000 تومان 2,700,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar Kusadasi Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,390,000 تومان 4,000,000 تومان 2,770,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Kusadasi Golf

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,900,000 تومان 4,770,000 تومان 3,030,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,970,000 تومان 4,880,000 تومان 3,060,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Kusadasi Golf

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,190,000 تومان 5,200,000 تومان 3,170,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پین بای هالیدی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,480,000 تومان 6,800,000 تومان 3,320,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند افسوس ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,480,000 تومان 5,640,000 تومان 3,320,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,700,000 تومان 5,970,000 تومان 3,420,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پین بای هالیدی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,700,000 تومان 7,240,000 تومان 3,420,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند افسوس ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,700,000 تومان 5,970,000 تومان 3,420,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fantasia Hotel De Luxe Kusadasi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,700,000 تومان 5,970,000 تومان 3,420,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,840,000 تومان 6,190,000 تومان 3,500,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لبلو ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,840,000 تومان 6,190,000 تومان 3,500,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لبلو ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,200,000 تومان 6,730,000 تومان 3,680,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Ephesus Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,860,000 تومان 8,450,000 تومان 4,000,000 تومان 2,090,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوش آداسی 10 آبان