مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/08/27
تاریخ پایان تور : 1398/09/01
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل کایا مادرید

BB
2,635,000 تومان
3,050,000 تومان
2,635,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
Reydel Hotel

BB
2,710,000 تومان
3,250,000 تومان
2,530,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
2,730,000 تومان
3,125,000 تومان
2,660,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
هتل آراچ هاربیه

BB
2,770,000 تومان
3,240,000 تومان
2,770,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
هتل سابنا

BB
2,860,000 تومان
3,400,000 تومان
2,900,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
Alfa Hotel

BB
2,910,000 تومان
3,450,000 تومان
2,800,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
Vizon Hotel

BB
2,980,000 تومان
3,665,000 تومان
2,730,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
Blueway Hotel City

BB
3,120,000 تومان
3,875,000 تومان
2,940,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
3,120,000 تومان
3,875,000 تومان
2,900,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
3,120,000 تومان
3,875,000 تومان
29,000,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
3,120,000 تومان
3,875,000 تومان
2,760,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
هتل درا استانبول

BB
3,245,000 تومان
4,040,000 تومان
2,920,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
3,355,000 تومان
4,040,000 تومان
2,960,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
هتل سنترال پالاس

BB
3,420,000 تومان
4,455,000 تومان
3,020,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
هتل گلدن ایج

BB
3,460,000 تومان
4,535,000 تومان
3,020,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
3,620,000 تومان
4,855,000 تومان
3,020,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
هتل تیتانیک سیتی

BB
3,820,000 تومان
5,255,000 تومان
3,220,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
3,930,000 تومان
5,120,000 تومان
3,100,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
هتل لازونی

BB
3,965,000 تومان
4,900,000 تومان
3,280,000 تومان
2,280,000 تومان
300,000 تومان
نام هتل هتل کایا مادرید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,635,000 تومان 3,050,000 تومان 2,635,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,710,000 تومان 3,250,000 تومان 2,530,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,730,000 تومان 3,125,000 تومان 2,660,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آراچ هاربیه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,770,000 تومان 3,240,000 تومان 2,770,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سابنا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,860,000 تومان 3,400,000 تومان 2,900,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alfa Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,910,000 تومان 3,450,000 تومان 2,800,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vizon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,980,000 تومان 3,665,000 تومان 2,730,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,120,000 تومان 3,875,000 تومان 2,940,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,120,000 تومان 3,875,000 تومان 2,900,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,120,000 تومان 3,875,000 تومان 29,000,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,120,000 تومان 3,875,000 تومان 2,760,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل درا استانبول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,245,000 تومان 4,040,000 تومان 2,920,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,355,000 تومان 4,040,000 تومان 2,960,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنترال پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,420,000 تومان 4,455,000 تومان 3,020,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدن ایج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,460,000 تومان 4,535,000 تومان 3,020,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,620,000 تومان 4,855,000 تومان 3,020,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تیتانیک سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,820,000 تومان 5,255,000 تومان 3,220,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,930,000 تومان 5,120,000 تومان 3,100,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,965,000 تومان 4,900,000 تومان 3,280,000 تومان 2,280,000 تومان 300,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول پاییز 98