مبدا : تهران
مقصد : گوا
تاریخ شروع تور : 1398/07/30
تاریخ پایان تور : 1398/09/27
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل لاگولس گوا

FB
8,095,000 تومان
9,395,000 تومان
6,395,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Nagoa Grande

ALL
9,495,000 تومان
13,295,000 تومان
6,895,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Sandal Wood

ALL
10,395,000 تومان
13,895,000 تومان
-
5,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل بای واچ ریزورت گوآ

ALL
10,695,000 تومان
13,695,000 تومان
7,395,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Sandal Wood

ALL
10,895,000 تومان
14,945,000 تومان
7,495,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل کانتری این اند سویت

FB
11,545,000 تومان
17,245,000 تومان
7,745,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Park Regis Goa Hotel

FB
12,095,000 تومان
18,145,000 تومان
7,995,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل کانتری این اند سویت

ALL
12,295,000 تومان
18,695,000 تومان
8,045,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Hard Rock Hotel Goa

FB
13,745,000 تومان
17,495,000 تومان
8,645,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Cidade de Goa Resort

FB
14,495,000 تومان
21,195,000 تومان
8,945,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل نوتل گوا

FB
14,795,000 تومان
21,045,000 تومان
9,045,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل رادیسون بلو ریزورت

FB
15,095,000 تومان
19,395,000 تومان
9,145,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل لمردین گوا کالان

FB
15,495,000 تومان
22,145,000 تومان
9,345,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل نووتل گوا ریزورت اسپیا

FB
16,245,000 تومان
23,995,000 تومان
9,645,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Grand Hyatt Goa

FB
19,345,000 تومان
26,945,000 تومان
10,845,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل آی تی سی گرند گوا

FB
22,195,000 تومان
34,645,000 تومان
11,995,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
نام هتل هتل لاگولس گوا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,095,000 تومان 9,395,000 تومان 6,395,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nagoa Grande

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,495,000 تومان 13,295,000 تومان 6,895,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandal Wood

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,395,000 تومان 13,895,000 تومان - 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بای واچ ریزورت گوآ

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,695,000 تومان 13,695,000 تومان 7,395,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandal Wood

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,895,000 تومان 14,945,000 تومان 7,495,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانتری این اند سویت

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,545,000 تومان 17,245,000 تومان 7,745,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Regis Goa Hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,095,000 تومان 18,145,000 تومان 7,995,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانتری این اند سویت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,295,000 تومان 18,695,000 تومان 8,045,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hard Rock Hotel Goa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,745,000 تومان 17,495,000 تومان 8,645,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cidade de Goa Resort

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,495,000 تومان 21,195,000 تومان 8,945,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوتل گوا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,795,000 تومان 21,045,000 تومان 9,045,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو ریزورت

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,095,000 تومان 19,395,000 تومان 9,145,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لمردین گوا کالان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,495,000 تومان 22,145,000 تومان 9,345,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نووتل گوا ریزورت اسپیا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,245,000 تومان 23,995,000 تومان 9,645,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Goa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,345,000 تومان 26,945,000 تومان 10,845,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آی تی سی گرند گوا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,195,000 تومان 34,645,000 تومان 11,995,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 7
ردیف 1
به گوا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس 5/5 یا 6/4
3 فرم مشخصات فردی
4 فرم ویزا
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 4
مدرک فرم ویزا
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزا
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور گوا