مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Kaemir Resort

ALL
7,115,000 تومان
8,590,000 تومان
6,060,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
اصلاح شود
Aska Lara

ALL
7,775,000 تومان
9,435,000 تومان
6,390,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
7,840,000 تومان
9,540,000 تومان
6,420,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
8,040,000 تومان
9,860,000 تومان
6,520,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Kaya Belek

UALL
8,090,000 تومان
9,875,000 تومان
6,605,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Sherwood Dreams

UALL
8,300,000 تومان
9,950,000 تومان
6,650,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Sherwood Suite Lara

UALL
8,300,000 تومان
9,950,000 تومان
6,650,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
8,765,000 تومان
10,645,000 تومان
6,885,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
9,160,000 تومان
11,655,000 تومان
7,080,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
9,290,000 تومان
12,295,000 تومان
7,145,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
10,280,000 تومان
13,980,000 تومان
7,640,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
10,610,000 تومان
13,415,000 تومان
7,805,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
10,680,000 تومان
13,515,000 تومان
7,840,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
10,680,000 تومان
13,515,000 تومان
7,840,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Titanic Beach

ALL
10,680,000 تومان
13,515,000 تومان
7,840,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
10,680,000 تومان
13,515,000 تومان
7,840,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Kaya Palazzo Belek

ALL
10,890,000 تومان
14,455,000 تومان
7,920,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
10,990,000 تومان
14,555,000 تومان
8,020,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
11,075,000 تومان
14,110,000 تومان
8,040,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Barut Lara

UALL
11,075,000 تومان
14,110,000 تومان
8,040,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
11,470,000 تومان
14,705,000 تومان
8,235,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Sueno Deluxe

UALL
11,735,000 تومان
15,100,000 تومان
8,370,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
12,590,000 تومان
17,905,000 تومان
8,795,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Rixos Legends

ALL
12,590,000 تومان
17,905,000 تومان
8,795,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Regnum Carya

UALL
15,230,000 تومان
20,345,000 تومان
10,115,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
16,880,000 تومان
22,820,000 تومان
10,940,000 تومان
4,890,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل Kaemir Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,115,000 تومان 8,590,000 تومان 6,060,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات اصلاح شود
نام هتل Aska Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,775,000 تومان 9,435,000 تومان 6,390,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,840,000 تومان 9,540,000 تومان 6,420,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,040,000 تومان 9,860,000 تومان 6,520,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,090,000 تومان 9,875,000 تومان 6,605,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,300,000 تومان 9,950,000 تومان 6,650,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Suite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,300,000 تومان 9,950,000 تومان 6,650,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,765,000 تومان 10,645,000 تومان 6,885,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,160,000 تومان 11,655,000 تومان 7,080,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,290,000 تومان 12,295,000 تومان 7,145,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,280,000 تومان 13,980,000 تومان 7,640,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,610,000 تومان 13,415,000 تومان 7,805,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,680,000 تومان 13,515,000 تومان 7,840,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,680,000 تومان 13,515,000 تومان 7,840,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,680,000 تومان 13,515,000 تومان 7,840,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,680,000 تومان 13,515,000 تومان 7,840,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Belek

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,890,000 تومان 14,455,000 تومان 7,920,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,990,000 تومان 14,555,000 تومان 8,020,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,075,000 تومان 14,110,000 تومان 8,040,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,075,000 تومان 14,110,000 تومان 8,040,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,470,000 تومان 14,705,000 تومان 8,235,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,735,000 تومان 15,100,000 تومان 8,370,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,590,000 تومان 17,905,000 تومان 8,795,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Legends

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,590,000 تومان 17,905,000 تومان 8,795,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,230,000 تومان 20,345,000 تومان 10,115,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,880,000 تومان 22,820,000 تومان 10,940,000 تومان 4,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور آنتالیا نوروز 99

قیمتهای فوق در صورت تغییر پرواز شامل افزایش نرخ می باشد .

با توجه به نرخ ارز حتما با کانتر مربوطه چک شود مبلغ افزایش یا کاهش نرخ چک شود .