مبدا : تهران
مقصد : اسپانیا
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل گربی میلنی

BB
7,690,000 تومان + 360 یورو
7,690,000 تومان + 460 یورو
5,990,000 تومان + 340 یورو
5,990,000 تومان + 300 یورو
هتل دربی

BB
7,690,000 تومان + 360 یورو
7,690,000 تومان + 470 یورو
5,990,000 تومان + 340 یورو
5,990,000 تومان + 300 یورو
هتل آتنا بارسلونا

BB
7,690,000 تومان + 380 یورو
7,690,000 تومان + 500 یورو
5,990,000 تومان + 360 یورو
5,990,000 تومان + 320 یورو
هتل سویئت شدلا بارسلونا

BB
7,690,000 تومان + 400 یورو
7,690,000 تومان + 540 یورو
5,990,000 تومان + 380 یورو
5,990,000 تومان + 340 یورو
هتل مدیناسلی

BB
7,690,000 تومان + 400 یورو
7,690,000 تومان + 550 یورو
5,990,000 تومان + 380 یورو
5,990,000 تومان + 340 یورو
هتل مارینو کوبی

BB
7,690,000 تومان + 410 یورو
7,690,000 تومان + 560 یورو
5,990,000 تومان + 390 یورو
5,990,000 تومان + 350 یورو
هتل گوتیکو

BB
7,690,000 تومان + 420 یورو
7,690,000 تومان + 580 یورو
5,990,000 تومان + 400 یورو
5,990,000 تومان + 360 یورو
هتل یورواستار رامبلاس

BB
7,690,000 تومان + 440 یورو
7,690,000 تومان + 630 یورو
5,990,000 تومان + 420 یورو
5,990,000 تومان + 380 یورو
هتل کلاریس

BB
7,690,000 تومان + 490 یورو
7,690,000 تومان + 730 یورو
5,990,000 تومان + 470 یورو
5,990,000 تومان + 430 یورو
هتل میرامار بارسلونا

BB
7,690,000 تومان + 510 یورو
7,690,000 تومان + 770 یورو
5,990,000 تومان + 490 یورو
5,990,000 تومان + 450 یورو
هتل یورواستار بی سی ان دیزاین

BB
7,690,000 تومان + 560 یورو
7,690,000 تومان + 870 یورو
5,990,000 تومان + 540 یورو
5,990,000 تومان + 500 یورو
هتل رنسانس بارسلونا

BB
7,690,000 تومان + 600 یورو
7,690,000 تومان + 950 یورو
5,990,000 تومان + 580 یورو
5,990,000 تومان + 540 یورو
هتل پولمن بارسلونا

BB
7,690,000 تومان + 610 یورو
7,690,000 تومان + 970 یورو
5,990,000 تومان + 590 یورو
5,990,000 تومان + 550 یورو
هتل دبلیو بارسلونا

BB
7,690,000 تومان + 830 یورو
7,690,000 تومان + 1,410 یورو
5,990,000 تومان + 810 یورو
5,990,000 تومان + 770 یورو
هتل آرترس بارسلونا

BB
7,690,000 تومان + 850 یورو
7,690,000 تومان + 1,450 یورو
5,990,000 تومان + 830 یورو
5,990,000 تومان + 790 یورو
نام هتل هتل گربی میلنی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 360 یورو 7,690,000 تومان + 460 یورو 5,990,000 تومان + 340 یورو 5,990,000 تومان + 300 یورو
توضیحات
نام هتل هتل دربی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 360 یورو 7,690,000 تومان + 470 یورو 5,990,000 تومان + 340 یورو 5,990,000 تومان + 300 یورو
توضیحات
نام هتل هتل آتنا بارسلونا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 380 یورو 7,690,000 تومان + 500 یورو 5,990,000 تومان + 360 یورو 5,990,000 تومان + 320 یورو
توضیحات
نام هتل هتل سویئت شدلا بارسلونا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 400 یورو 7,690,000 تومان + 540 یورو 5,990,000 تومان + 380 یورو 5,990,000 تومان + 340 یورو
توضیحات
نام هتل هتل مدیناسلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 400 یورو 7,690,000 تومان + 550 یورو 5,990,000 تومان + 380 یورو 5,990,000 تومان + 340 یورو
توضیحات
نام هتل هتل مارینو کوبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 410 یورو 7,690,000 تومان + 560 یورو 5,990,000 تومان + 390 یورو 5,990,000 تومان + 350 یورو
توضیحات
نام هتل هتل گوتیکو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 420 یورو 7,690,000 تومان + 580 یورو 5,990,000 تومان + 400 یورو 5,990,000 تومان + 360 یورو
توضیحات
نام هتل هتل یورواستار رامبلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 440 یورو 7,690,000 تومان + 630 یورو 5,990,000 تومان + 420 یورو 5,990,000 تومان + 380 یورو
توضیحات
نام هتل هتل کلاریس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 490 یورو 7,690,000 تومان + 730 یورو 5,990,000 تومان + 470 یورو 5,990,000 تومان + 430 یورو
توضیحات
نام هتل هتل میرامار بارسلونا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 510 یورو 7,690,000 تومان + 770 یورو 5,990,000 تومان + 490 یورو 5,990,000 تومان + 450 یورو
توضیحات
نام هتل هتل یورواستار بی سی ان دیزاین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 560 یورو 7,690,000 تومان + 870 یورو 5,990,000 تومان + 540 یورو 5,990,000 تومان + 500 یورو
توضیحات
نام هتل هتل رنسانس بارسلونا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 600 یورو 7,690,000 تومان + 950 یورو 5,990,000 تومان + 580 یورو 5,990,000 تومان + 540 یورو
توضیحات
نام هتل هتل پولمن بارسلونا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 610 یورو 7,690,000 تومان + 970 یورو 5,990,000 تومان + 590 یورو 5,990,000 تومان + 550 یورو
توضیحات
نام هتل هتل دبلیو بارسلونا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 830 یورو 7,690,000 تومان + 1,410 یورو 5,990,000 تومان + 810 یورو 5,990,000 تومان + 770 یورو
توضیحات
نام هتل هتل آرترس بارسلونا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان + 850 یورو 7,690,000 تومان + 1,450 یورو 5,990,000 تومان + 830 یورو 5,990,000 تومان + 790 یورو
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اسپانیا 3
ردیف 1
به اسپانیا
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 فرم مشخصات فردی
3 شناسنامه
4 کارت ملی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور اسپانیا نوروز 99