مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1398/09/14
تاریخ پایان تور : 1398/09/17
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
لایک

BB
1,905,000 تومان
2,020,000 تومان
1,905,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
پلو

BB
1,985,000 تومان
2,135,000 تومان
1,905,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
ساتوری

BB
2,020,000 تومان
2,250,000 تومان
1,945,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
هتل جی ان جی

BB
2,175,000 تومان
2,560,000 تومان
1,985,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
توسکانو

BB
2,215,000 تومان
2,635,000 تومان
2,175,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
هتل مون لایت

BB
2,265,000 تومان
2,715,000 تومان
1,985,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
پریماورا

BB
2,290,000 تومان
2,750,000 تومان
2,135,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
کلمبی

BB
2,445,000 تومان
3,095,000 تومان
2,175,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
ال ام کلاب

BB
2,520,000 تومان
3,210,000 تومان
2,405,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
هتل بوهو تفلیس

BB
2,520,000 تومان
3,210,000 تومان
2,215,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
هتل کرون پالاس

BB
2,905,000 تومان
3,980,000 تومان
2,365,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
هتل رامادا انکور

BB
3,095,000 تومان
4,365,000 تومان
2,750,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
هتل پرفرنس هوالینگ

BB
3,635,000 تومان
5,438,000 تومان
3,325,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
هالیدی این

BB
3,670,000 تومان
5,515,000 تومان
3,060,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
هتل بیلتمور

BB
4,515,000 تومان
7,245,000 تومان
4,515,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
هتل رادیسون بلو

BB
4,670,000 تومان
7,550,000 تومان
4,480,000 تومان
1,790,000 تومان
450,000 تومان
نام هتل لایک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 1,905,000 تومان 2,020,000 تومان 1,905,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل پلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 1,985,000 تومان 2,135,000 تومان 1,905,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساتوری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,020,000 تومان 2,250,000 تومان 1,945,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جی ان جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,175,000 تومان 2,560,000 تومان 1,985,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل توسکانو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,215,000 تومان 2,635,000 تومان 2,175,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مون لایت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,265,000 تومان 2,715,000 تومان 1,985,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل پریماورا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,290,000 تومان 2,750,000 تومان 2,135,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل کلمبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,445,000 تومان 3,095,000 تومان 2,175,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال ام کلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,520,000 تومان 3,210,000 تومان 2,405,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بوهو تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,520,000 تومان 3,210,000 تومان 2,215,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کرون پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,905,000 تومان 3,980,000 تومان 2,365,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا انکور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,095,000 تومان 4,365,000 تومان 2,750,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرفرنس هوالینگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,635,000 تومان 5,438,000 تومان 3,325,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,670,000 تومان 5,515,000 تومان 3,060,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بیلتمور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,515,000 تومان 7,245,000 تومان 4,515,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,670,000 تومان 7,550,000 تومان 4,480,000 تومان 1,790,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور گرجستان 14 آذر 98