مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/09/19
تاریخ پایان تور : 1398/09/23
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Reydel Hotel

BB
2,990,000 تومان
3,680,000 تومان
2,840,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل بیرول

BB
3,220,000 تومان
3,860,000 تومان
2,950,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل کایا مادرید

BB
3,220,000 تومان
3,860,000 تومان
3,220,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
3,270,000 تومان
4,080,000 تومان
3,000,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل مکس ویل

BB
3,270,000 تومان
3,970,000 تومان
3,000,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Pera Rose Hotel

BB
3,430,000 تومان
4,290,000 تومان
3,060,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل تولیپ سیتی

BB
3,430,000 تومان
4,290,000 تومان
3,060,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل درا استانبول

BB
3,460,000 تومان
4,350,000 تومان
3,000,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل نوا پلازا تکسیم اسکوئر

BB
3,650,000 تومان
4,720,000 تومان
3,650,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل فرونیا

BB
3,650,000 تومان
4,720,000 تومان
3,430,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل رامادا سویئت

BB
3,760,000 تومان
4,940,000 تومان
3,170,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل نوا پلازا تکسیم اسکوئر

BB
3,790,000 تومان
5,010,000 تومان
3,790,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
3,960,000 تومان
5,450,000 تومان
3,190,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل سنترال پالاس

BB
3,960,000 تومان
5,450,000 تومان
3,190,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل لارس پارک

BB
3,960,000 تومان
5,450,000 تومان
3,430,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Avantgarde Taksim Hotel

BB
3,960,000 تومان
5,450,000 تومان
31,900,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل گلدن ایج

BB
3,960,000 تومان
5,450,000 تومان
3,190,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل لازونی

BB
4,140,000 تومان
5,910,000 تومان
3,760,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل تیتانیک سیتی

BB
4,200,000 تومان
5,920,000 تومان
3,720,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل پوینت تکسیم

BB
4,690,000 تومان
6,740,000 تومان
3,650,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
5,010,000 تومان
7,330,000 تومان
3,760,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل سوئیستل بسفروس

BB
6,620,000 تومان
10,660,000 تومان
4,830,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,990,000 تومان 3,680,000 تومان 2,840,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بیرول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,220,000 تومان 3,860,000 تومان 2,950,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کایا مادرید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,220,000 تومان 3,860,000 تومان 3,220,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,270,000 تومان 4,080,000 تومان 3,000,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مکس ویل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,270,000 تومان 3,970,000 تومان 3,000,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pera Rose Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,430,000 تومان 4,290,000 تومان 3,060,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تولیپ سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,430,000 تومان 4,290,000 تومان 3,060,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل درا استانبول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,460,000 تومان 4,350,000 تومان 3,000,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوا پلازا تکسیم اسکوئر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,650,000 تومان 4,720,000 تومان 3,650,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فرونیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,650,000 تومان 4,720,000 تومان 3,430,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا سویئت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,760,000 تومان 4,940,000 تومان 3,170,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوا پلازا تکسیم اسکوئر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,790,000 تومان 5,010,000 تومان 3,790,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,450,000 تومان 3,190,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنترال پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,450,000 تومان 3,190,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لارس پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,450,000 تومان 3,430,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,450,000 تومان 31,900,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدن ایج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,450,000 تومان 3,190,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,140,000 تومان 5,910,000 تومان 3,760,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تیتانیک سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,200,000 تومان 5,920,000 تومان 3,720,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پوینت تکسیم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,690,000 تومان 6,740,000 تومان 3,650,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,010,000 تومان 7,330,000 تومان 3,760,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل بسفروس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,620,000 تومان 10,660,000 تومان 4,830,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول پاییز 98