مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Lara Palace Hotel

ALL
4,895,000 تومان
5,895,000 تومان
4,445,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Cender Hotel

ALL
5,895,000 تومان
6,795,000 تومان
5,345,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Ramada Resort Lara

UALL
5,945,000 تومان
5,945,000 تومان
5,945,000 تومان
5,945,000 تومان
-
FAMILY 4 PAX
Sensitive Premium

UALL
6,395,000 تومان
6,395,000 تومان
6,395,000 تومان
6,395,000 تومان
-
FAMILY 4 PAX
Lara Family Star

UALL
6,545,000 تومان
6,545,000 تومان
6,545,000 تومان
6,545,000 تومان
-
FAMILY 5 PAX
Ramada Resort Lara

UALL
6,595,000 تومان
6,595,000 تومان
6,595,000 تومان
6,595,000 تومان
-
FAMILY 5 PAX
Lara Family Star

UALL
6,795,000 تومان
6,795,000 تومان
6,795,000 تومان
6,795,000 تومان
-
FAMILY 4 PAX
Lara Family Star

UALL
7,095,000 تومان
8,595,000 تومان
5,945,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Ramada Resort Lara

UALL
7,195,000 تومان
8,595,000 تومان
5,795,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Club Hotel Sera

UALL
7,995,000 تومان
10,145,000 تومان
6,295,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Sherwood Suite Lara

UALL
8,295,000 تومان
12,295,000 تومان
6,345,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Sherwood Dreams

ALL
8,295,000 تومان
12,295,000 تومان
6,295,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Limak Limra

ALL
8,295,000 تومان
10,395,000 تومان
6,295,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Liberty Hotel Lara

UALL
8,545,000 تومان
10,745,000 تومان
6,595,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Sensitive Premium

UALL
8,645,000 تومان
7,995,000 تومان
5,645,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Paloma Foresta

UALL
8,995,000 تومان
11,495,000 تومان
6,645,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
8,995,000 تومان
8,995,000 تومان
8,995,000 تومان
8,995,000 تومان
-
DELUXE FAMILY GARDEN 4 PAX
Asteria Kremlin Palace

UALL
9,045,000 تومان
11,495,000 تومان
6,695,000 تومان
4,195,000 تومان
-
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
9,145,000 تومان
9,145,000 تومان
9,145,000 تومان
9,145,000 تومان
-
DELUXE FAMILY 4 PAX
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
9,295,000 تومان
-
4,195,000 تومان
4,195,000 تومان
-
DELUXE FAMILY GARDEN 3 ADL + 1 CHD
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
9,395,000 تومان
11,895,000 تومان
6,995,000 تومان
4,195,000 تومان
-
STD
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
9,395,000 تومان
-
7,595,000 تومان
4,195,000 تومان
-
SUPERIOR ROOM 2 ADL + 1 CHD WB + 1 CHD NB
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
9,395,000 تومان
-
7,995,000 تومان
4,195,000 تومان
-
DELUXE FAMILY ROOM 2 ADL + 1 CHD WB + 1 CHD NB
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
9,395,000 تومان
-
4,195,000 تومان
4,195,000 تومان
-
DELUXE FAMILY ROOM 3 ADL + 1 CHD
Swandor Resort Topkapi Palace

UALL
9,395,000 تومان
-
7,995,000 تومان
4,195,000 تومان
-
DELUXE ROOM 2 ADL + 1 CHD WB + 1 CHD NB
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,895,000 تومان 5,895,000 تومان 4,445,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,895,000 تومان 6,795,000 تومان 5,345,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,945,000 تومان 5,945,000 تومان 5,945,000 تومان 5,945,000 تومان -
توضیحات FAMILY 4 PAX
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,395,000 تومان 6,395,000 تومان 6,395,000 تومان 6,395,000 تومان -
توضیحات FAMILY 4 PAX
نام هتل Lara Family Star

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,545,000 تومان 6,545,000 تومان 6,545,000 تومان 6,545,000 تومان -
توضیحات FAMILY 5 PAX
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,595,000 تومان 6,595,000 تومان 6,595,000 تومان 6,595,000 تومان -
توضیحات FAMILY 5 PAX
نام هتل Lara Family Star

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,795,000 تومان 6,795,000 تومان 6,795,000 تومان 6,795,000 تومان -
توضیحات FAMILY 4 PAX
نام هتل Lara Family Star

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,095,000 تومان 8,595,000 تومان 5,945,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,195,000 تومان 8,595,000 تومان 5,795,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,995,000 تومان 10,145,000 تومان 6,295,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Sherwood Suite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,295,000 تومان 12,295,000 تومان 6,345,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,295,000 تومان 12,295,000 تومان 6,295,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,295,000 تومان 10,395,000 تومان 6,295,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Liberty Hotel Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,545,000 تومان 10,745,000 تومان 6,595,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,645,000 تومان 7,995,000 تومان 5,645,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Paloma Foresta

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,995,000 تومان 11,495,000 تومان 6,645,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,995,000 تومان 8,995,000 تومان 8,995,000 تومان 8,995,000 تومان -
توضیحات DELUXE FAMILY GARDEN 4 PAX
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,045,000 تومان 11,495,000 تومان 6,695,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,145,000 تومان 9,145,000 تومان 9,145,000 تومان 9,145,000 تومان -
توضیحات DELUXE FAMILY 4 PAX
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,295,000 تومان - 4,195,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات DELUXE FAMILY GARDEN 3 ADL + 1 CHD
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,395,000 تومان 11,895,000 تومان 6,995,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات STD
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,395,000 تومان - 7,595,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات SUPERIOR ROOM 2 ADL + 1 CHD WB + 1 CHD NB
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,395,000 تومان - 7,995,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات DELUXE FAMILY ROOM 2 ADL + 1 CHD WB + 1 CHD NB
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,395,000 تومان - 4,195,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات DELUXE FAMILY ROOM 3 ADL + 1 CHD
نام هتل Swandor Resort Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,395,000 تومان - 7,995,000 تومان 4,195,000 تومان -
توضیحات DELUXE ROOM 2 ADL + 1 CHD WB + 1 CHD NB
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 99