مبدا : تهران
مقصد : گوا
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/15
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل لاگولس گوا

BB
10,145,000 تومان
11,595,000 تومان
8,845,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل تنگرینس کلارکس

BB
10,245,000 تومان
11,595,000 تومان
-
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل لامبانا ریزورت

BB
10,545,000 تومان
12,295,000 تومان
8,995,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
جاسمین هتل

BB
10,695,000 تومان
13,145,000 تومان
9,045,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل لا سونیلا

BB
10,845,000 تومان
13,045,000 تومان
9,145,000 تومان
7,795,000 تومان
-
هتل سومای ریزورت

BB
11,145,000 تومان
13,395,000 تومان
9,245,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
Sandal Wood

BB
11,395,000 تومان
14,295,000 تومان
-
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل بای واچ ریزورت گوآ

BB
11,595,000 تومان
14,145,000 تومان
9,395,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
Sandal Wood

BB
11,895,000 تومان
15,345,000 تومان
9,545,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل فایرفیلد بای مریوت

BB
13,145,000 تومان
17,295,000 تومان
-
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
او هتل گوا

BB
13,745,000 تومان
18,695,000 تومان
-
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
Park Regis Goa Hotel

BB
13,995,000 تومان
18,995,000 تومان
10,395,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
Hard Rock Hotel Goa

BB
14,195,000 تومان
18,845,000 تومان
10,445,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل رادیسون بلو ریزورت

BB
15,045,000 تومان
19,745,000 تومان
10,795,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل نوتل گوا کندولیم

BB
15,645,000 تومان
22,495,000 تومان
11,045,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل نووتل گوا ریزورت اسپیا

BB
15,895,000 تومان
22,495,000 تومان
11,145,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل کنیلورث

BB
15,895,000 تومان
22,745,000 تومان
11,145,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل هیات سنتریک کاندولیم جی

BB
16,145,000 تومان
24,045,000 تومان
11,245,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل زوری وایت سند

BB
16,595,000 تومان
23,545,000 تومان
11,395,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل لمردین گوا کالان

BB
16,945,000 تومان
23,145,000 تومان
11,545,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
دبلیو هتل

BB
24,545,000 تومان
37,945,000 تومان
14,595,000 تومان
7,795,000 تومان
1,295,000 تومان
نام هتل هتل لاگولس گوا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,145,000 تومان 11,595,000 تومان 8,845,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تنگرینس کلارکس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,245,000 تومان 11,595,000 تومان - 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لامبانا ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,545,000 تومان 12,295,000 تومان 8,995,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل جاسمین هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,695,000 تومان 13,145,000 تومان 9,045,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لا سونیلا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,845,000 تومان 13,045,000 تومان 9,145,000 تومان 7,795,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل سومای ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,145,000 تومان 13,395,000 تومان 9,245,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandal Wood

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,395,000 تومان 14,295,000 تومان - 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بای واچ ریزورت گوآ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,595,000 تومان 14,145,000 تومان 9,395,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandal Wood

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,895,000 تومان 15,345,000 تومان 9,545,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فایرفیلد بای مریوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,145,000 تومان 17,295,000 تومان - 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل او هتل گوا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,745,000 تومان 18,695,000 تومان - 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Regis Goa Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,995,000 تومان 18,995,000 تومان 10,395,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hard Rock Hotel Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,195,000 تومان 18,845,000 تومان 10,445,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,045,000 تومان 19,745,000 تومان 10,795,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوتل گوا کندولیم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,645,000 تومان 22,495,000 تومان 11,045,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نووتل گوا ریزورت اسپیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,895,000 تومان 22,495,000 تومان 11,145,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کنیلورث

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,895,000 تومان 22,745,000 تومان 11,145,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هیات سنتریک کاندولیم جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,145,000 تومان 24,045,000 تومان 11,245,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل زوری وایت سند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,595,000 تومان 23,545,000 تومان 11,395,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لمردین گوا کالان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,945,000 تومان 23,145,000 تومان 11,545,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل دبلیو هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,545,000 تومان 37,945,000 تومان 14,595,000 تومان 7,795,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 7
ردیف 1
به گوا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس 5/5 یا 6/4
3 فرم مشخصات فردی
4 فرم ویزا
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 4
مدرک فرم ویزا
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزا
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور گوا نوروز 99