مبدا : تهران
مقصد : گوا
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/15
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل لاگولس گوا

FB
11,245,000 تومان
12,745,000 تومان
9,295,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل لامبانا ریزورت

ALL
12,445,000 تومان
14,945,000 تومان
9,745,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل سومای ریزورت

ALL
12,895,000 تومان
15,745,000 تومان
9,945,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
جاسمین هتل

ALL
12,995,000 تومان
17,695,000 تومان
9,995,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل بای واچ ریزورت گوآ

ALL
13,295,000 تومان
16,195,000 تومان
10,095,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
Sandal Wood

ALL
13,695,000 تومان
17,145,000 تومان
-
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
Sandal Wood

ALL
14,195,000 تومان
18,545,000 تومان
10,445,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
Park Regis Goa Hotel

FB
16,145,000 تومان
21,895,000 تومان
11,245,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل فایرفیلد بای مریوت

FB
16,195,000 تومان
20,595,000 تومان
-
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
او هتل گوا

FB
16,695,000 تومان
22,095,000 تومان
-
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل رادیسون بلو ریزورت

FB
18,245,000 تومان
22,895,000 تومان
12,095,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل کنیلورث

FB
18,395,000 تومان
26,045,000 تومان
12,145,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل زوری وایت سند

FB
18,845,000 تومان
25,545,000 تومان
12,345,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل نوتل گوا کندولیم

FB
18,995,000 تومان
26,345,000 تومان
12,395,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل نووتل گوا ریزورت اسپیا

FB
19,295,000 تومان
25,595,000 تومان
12,495,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
هتل آی تی سی گرند گوا

FB
28,045,000 تومان
40,195,000 تومان
15,995,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
دبلیو هتل

FB
31,545,000 تومان
47,845,000 تومان
17,395,000 تومان
8,495,000 تومان
1,295,000 تومان
نام هتل هتل لاگولس گوا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,245,000 تومان 12,745,000 تومان 9,295,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لامبانا ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,445,000 تومان 14,945,000 تومان 9,745,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سومای ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,895,000 تومان 15,745,000 تومان 9,945,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل جاسمین هتل

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,995,000 تومان 17,695,000 تومان 9,995,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بای واچ ریزورت گوآ

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,295,000 تومان 16,195,000 تومان 10,095,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandal Wood

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,695,000 تومان 17,145,000 تومان - 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandal Wood

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,195,000 تومان 18,545,000 تومان 10,445,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Regis Goa Hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,145,000 تومان 21,895,000 تومان 11,245,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فایرفیلد بای مریوت

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,195,000 تومان 20,595,000 تومان - 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل او هتل گوا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,695,000 تومان 22,095,000 تومان - 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو ریزورت

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,245,000 تومان 22,895,000 تومان 12,095,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کنیلورث

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,395,000 تومان 26,045,000 تومان 12,145,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل زوری وایت سند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,845,000 تومان 25,545,000 تومان 12,345,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوتل گوا کندولیم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,995,000 تومان 26,345,000 تومان 12,395,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نووتل گوا ریزورت اسپیا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,295,000 تومان 25,595,000 تومان 12,495,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آی تی سی گرند گوا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,045,000 تومان 40,195,000 تومان 15,995,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل دبلیو هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 31,545,000 تومان 47,845,000 تومان 17,395,000 تومان 8,495,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 7
ردیف 1
به گوا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس 5/5 یا 6/4
3 فرم مشخصات فردی
4 فرم ویزا
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 4
مدرک فرم ویزا
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزا
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور گوا نوروز 99