مبدا : تهران
مقصد : سنپترزبورگ
تاریخ شروع تور : 1398/12/28
تاریخ پایان تور : 1399/01/11
نوع سفر : هوایی - نورد ویند
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Meininger

BB
3,995,000 تومان + 320 دلار
3,995,000 تومان + 420 دلار
3,995,000 تومان + 280 دلار
3,995,000 تومان + 165 دلار
495,000 تومان + 70 دلار
Art Nuvo Palace

BB
3,995,000 تومان + 340 دلار
3,995,000 تومان + 435 دلار
3,995,000 تومان + 290 دلار
3,995,000 تومان + 165 دلار
495,000 تومان + 70 دلار
Park Inn Pulkovskaya

BB
3,995,000 تومان + 370 دلار
3,995,000 تومان + 485 دلار
3,995,000 تومان + 310 دلار
3,995,000 تومان + 165 دلار
495,000 تومان + 70 دلار
Park Inn Nevsky

BB
3,995,000 تومان + 390 دلار
3,995,000 تومان + 540 دلار
3,995,000 تومان + 325 دلار
3,995,000 تومان + 165 دلار
495,000 تومان + 70 دلار
Marriott Pushkin

BB
3,995,000 تومان + 415 دلار
3,995,000 تومان + 575 دلار
3,995,000 تومان + 345 دلار
3,995,000 تومان + 165 دلار
495,000 تومان + 70 دلار
Marriott Vasilievsky

BB
3,995,000 تومان + 435 دلار
3,995,000 تومان + 590 دلار
3,995,000 تومان + 345 دلار
3,995,000 تومان + 400 دلار
495,000 تومان + 70 دلار
SOKOS PALACE BRIDGE

BB
3,995,000 تومان + 475 دلار
3,995,000 تومان + 700 دلار
3,995,000 تومان + 355 دلار
3,995,000 تومان + 165 دلار
495,000 تومان + 70 دلار
نام هتل Meininger

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,995,000 تومان + 320 دلار 3,995,000 تومان + 420 دلار 3,995,000 تومان + 280 دلار 3,995,000 تومان + 165 دلار 495,000 تومان + 70 دلار
توضیحات
نام هتل Art Nuvo Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,995,000 تومان + 340 دلار 3,995,000 تومان + 435 دلار 3,995,000 تومان + 290 دلار 3,995,000 تومان + 165 دلار 495,000 تومان + 70 دلار
توضیحات
نام هتل Park Inn Pulkovskaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,995,000 تومان + 370 دلار 3,995,000 تومان + 485 دلار 3,995,000 تومان + 310 دلار 3,995,000 تومان + 165 دلار 495,000 تومان + 70 دلار
توضیحات
نام هتل Park Inn Nevsky

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,995,000 تومان + 390 دلار 3,995,000 تومان + 540 دلار 3,995,000 تومان + 325 دلار 3,995,000 تومان + 165 دلار 495,000 تومان + 70 دلار
توضیحات
نام هتل Marriott Pushkin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,995,000 تومان + 415 دلار 3,995,000 تومان + 575 دلار 3,995,000 تومان + 345 دلار 3,995,000 تومان + 165 دلار 495,000 تومان + 70 دلار
توضیحات
نام هتل Marriott Vasilievsky

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,995,000 تومان + 435 دلار 3,995,000 تومان + 590 دلار 3,995,000 تومان + 345 دلار 3,995,000 تومان + 400 دلار 495,000 تومان + 70 دلار
توضیحات
نام هتل SOKOS PALACE BRIDGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,995,000 تومان + 475 دلار 3,995,000 تومان + 700 دلار 3,995,000 تومان + 355 دلار 3,995,000 تومان + 165 دلار 495,000 تومان + 70 دلار
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 سنپترزبورگ 5 رفت 28 اسفند 07:40 و برگشت 5 فروردین 00:55/رفت 5 فروردین 09:25 و برگشت 11 فروردین 00:55/رفت 11 فروردین 09:20 و برگشت 17 فروردین 00:55
ردیف 1
به سنپترزبورگ
مدت اقامت 5
توضیحات رفت 28 اسفند 07:40 و برگشت 5 فروردین 00:55/رفت 5 فروردین 09:25 و برگشت 11 فروردین 00:55/رفت 11 فروردین 09:20 و برگشت 17 فروردین 00:55
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 لیدر رایگان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور روسیه نوروز 99