مبدا : تهران
مقصد : آنکارا
تاریخ شروع تور : 1398/11/13
تاریخ پایان تور : 1398/11/30
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل آلمر

BB
2,810,000 تومان
3,040,000 تومان
2,740,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل نوفاد پرستیژ بوتیک

BB
2,910,000 تومان
3,160,000 تومان
2,870,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل اتاب بلوار

BB
3,020,000 تومان
3,290,000 تومان
2,910,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل رویال آنکا

BB
3,040,000 تومان
3,370,000 تومان
2,940,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل سیاو

BB
3,100,000 تومان
3,250,000 تومان
2,970,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل دمونتی

BB
3,160,000 تومان
3,750,000 تومان
3,120,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل بست آنکارا

BB
3,230,000 تومان
3,840,000 تومان
3,090,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل پارک آنکارا

BB
3,270,000 تومان
3,840,000 تومان
3,090,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل سون دیپ

BB
3,270,000 تومان
3,840,000 تومان
3,120,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل بیرا آنکارا

BB
3,330,000 تومان
3,960,000 تومان
3,220,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل دافنه

BB
3,330,000 تومان
3,750,000 تومان
3,140,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل وار ویک آنکارا

BB
3,400,000 تومان
4,090,000 تومان
3,190,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل سیناه آنکارا

BB
3,480,000 تومان
4,090,000 تومان
-
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل سوئیستل آنکارا

BB
3,500,000 تومان
4,470,000 تومان
3,250,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
هتل آنمون آنکارا

BB
3,540,000 تومان
4,590,000 تومان
3,330,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
Sheraton Ankara hotel

BB
3,650,000 تومان
4,380,000 تومان
3,440,000 تومان
2,490,000 تومان
390,000 تومان
Latanya Hotel

BB
3,960,000 تومان
5,010,000 تومان
-
2,490,000 تومان
390,000 تومان
نام هتل هتل آلمر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,810,000 تومان 3,040,000 تومان 2,740,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوفاد پرستیژ بوتیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,910,000 تومان 3,160,000 تومان 2,870,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اتاب بلوار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,020,000 تومان 3,290,000 تومان 2,910,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال آنکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,040,000 تومان 3,370,000 تومان 2,940,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیاو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,100,000 تومان 3,250,000 تومان 2,970,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دمونتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,160,000 تومان 3,750,000 تومان 3,120,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بست آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,230,000 تومان 3,840,000 تومان 3,090,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارک آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,270,000 تومان 3,840,000 تومان 3,090,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سون دیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,270,000 تومان 3,840,000 تومان 3,120,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بیرا آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,330,000 تومان 3,960,000 تومان 3,220,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دافنه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,330,000 تومان 3,750,000 تومان 3,140,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل وار ویک آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,400,000 تومان 4,090,000 تومان 3,190,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیناه آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,480,000 تومان 4,090,000 تومان - 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,500,000 تومان 4,470,000 تومان 3,250,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنمون آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,540,000 تومان 4,590,000 تومان 3,330,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Ankara hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,650,000 تومان 4,380,000 تومان 3,440,000 تومان 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Latanya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,010,000 تومان - 2,490,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنکارا 3
ردیف 1
به آنکارا
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنکارا بهمن 98