مبدا : تهران
مقصد : آنکارا
تاریخ شروع تور : 1398/11/21
تاریخ پایان تور : 1398/12/07
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل اومر آنکارا

BB
2,362,000 تومان
2,516,000 تومان
1,920,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل اتپ بلوار آنکارا

BB
2,530,000 تومان
2,782,000 تومان
1,878,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل رویال آنکا

BB
2,572,000 تومان
2,908,000 تومان
2,004,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل سیاو

BB
2,642,000 تومان
2,782,000 تومان
1,962,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل کلاس آنکارا

BB
2,670,000 تومان
3,048,000 تومان
1,920,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل لطیف اوغلو

BB
2,670,000 تومان
2,908,000 تومان
2,144,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل دمونتی

BB
2,796,000 تومان
3,300,000 تومان
2,088,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل دافنه

BB
2,796,000 تومان
3,216,000 تومان
1,878,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل بست آنکارا

BB
2,796,000 تومان
3,342,000 تومان
1,962,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل سون دیپ

BB
2,824,000 تومان
3,398,000 تومان
2,060,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل رادیسون بلو

BB
2,880,000 تومان
3,440,000 تومان
2,354,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل سی کی فارابی

BB
2,880,000 تومان
3,482,000 تومان
1,920,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل نوا پلاس

BB
2,880,000 تومان
3,258,000 تومان
2,046,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل آلدینو

BB
2,880,000 تومان
3,300,000 تومان
2,144,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
هتل دمورا

BB
2,880,000 تومان
3,258,000 تومان
2,046,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
Sheraton Ankara hotel

BB
3,188,000 تومان
3,916,000 تومان
2,228,000 تومان
1,430,000 تومان
170,000 تومان
Latanya Hotel

BB
3,510,000 تومان
4,588,000 تومان
-
1,430,000 تومان
170,000 تومان
نام هتل هتل اومر آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,362,000 تومان 2,516,000 تومان 1,920,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اتپ بلوار آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,530,000 تومان 2,782,000 تومان 1,878,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال آنکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,572,000 تومان 2,908,000 تومان 2,004,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیاو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,642,000 تومان 2,782,000 تومان 1,962,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کلاس آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,670,000 تومان 3,048,000 تومان 1,920,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لطیف اوغلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,670,000 تومان 2,908,000 تومان 2,144,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دمونتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,796,000 تومان 3,300,000 تومان 2,088,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دافنه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,796,000 تومان 3,216,000 تومان 1,878,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بست آنکارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,796,000 تومان 3,342,000 تومان 1,962,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سون دیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,824,000 تومان 3,398,000 تومان 2,060,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,880,000 تومان 3,440,000 تومان 2,354,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سی کی فارابی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,880,000 تومان 3,482,000 تومان 1,920,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نوا پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,880,000 تومان 3,258,000 تومان 2,046,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آلدینو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,880,000 تومان 3,300,000 تومان 2,144,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دمورا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,880,000 تومان 3,258,000 تومان 2,046,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Ankara hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,188,000 تومان 3,916,000 تومان 2,228,000 تومان 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
نام هتل Latanya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,510,000 تومان 4,588,000 تومان - 1,430,000 تومان 170,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنکارا 3
ردیف 1
به آنکارا
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنکارا زمستان 98 (ایران ایر )