مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1398/12/26
تاریخ پایان تور : 1399/01/15
نوع سفر : هوایی - زاگرس
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
لایک

BB
3,630,000 تومان
4,260,000 تومان
3,525,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
هتل تیبسی

BB
3,630,000 تومان
4,260,000 تومان
3,525,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
هتل اروسیا

BB
3,630,000 تومان
4,260,000 تومان
3,525,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
دالیدا

BB
3,735,000 تومان
4,470,000 تومان
3,630,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
بارات ایشویلی

BB
4,050,000 تومان
5,100,000 تومان
3,840,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
ساتوری

BB
4,155,000 تومان
5,310,000 تومان
3,840,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
اسکای جورجیا

BB
4,365,000 تومان
5,730,000 تومان
4,050,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
هتل جی ان جی

BB
4,575,000 تومان
6,150,000 تومان
4,050,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
هتل اسپرت تایم اسپیا

BB
5,100,000 تومان
7,200,000 تومان
4,575,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
پریماورا

BB
5,415,000 تومان
7,725,000 تومان
4,890,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
ردلاین

BB
5,415,000 تومان
7,725,000 تومان
-
3,100,000 تومان
450,000 تومان
هوریزونت

BB
5,415,000 تومان
7,725,000 تومان
-
3,100,000 تومان
450,000 تومان
کلمبی

BB
5,625,000 تومان
8,250,000 تومان
5,100,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
ال ام کلاب

BB
5,940,000 تومان
8,775,000 تومان
5,625,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
رادیوس

BB
6,675,000 تومان
10,350,000 تومان
5,100,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
آمری

BB
6,885,000 تومان
10,770,000 تومان
6,465,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
هتل گرین کویین بوتیک

BB
6,990,000 تومان
10,875,000 تومان
5,100,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
هتل پرفرنس هوالینگ

BB
8,040,000 تومان
12,975,000 تومان
7,200,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
Mercure Tbilisi Old Town

BB
8,040,000 تومان
12,975,000 تومان
7,200,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
هالیدی این

BB
8,250,000 تومان
13,500,000 تومان
6,675,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
Ambasadori hotel

BB
8,250,000 تومان
13,500,000 تومان
6,675,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
Biltmore

BB
11,400,000 تومان
19,800,000 تومان
10,350,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
Radisson

BB
12,765,000 تومان
20,325,000 تومان
9,825,000 تومان
3,100,000 تومان
450,000 تومان
نام هتل لایک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,525,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تیبسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,525,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اروسیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,630,000 تومان 4,260,000 تومان 3,525,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل دالیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,735,000 تومان 4,470,000 تومان 3,630,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل بارات ایشویلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,050,000 تومان 5,100,000 تومان 3,840,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساتوری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,155,000 تومان 5,310,000 تومان 3,840,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل اسکای جورجیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,365,000 تومان 5,730,000 تومان 4,050,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جی ان جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,575,000 تومان 6,150,000 تومان 4,050,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اسپرت تایم اسپیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,100,000 تومان 7,200,000 تومان 4,575,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل پریماورا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,415,000 تومان 7,725,000 تومان 4,890,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل ردلاین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,415,000 تومان 7,725,000 تومان - 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هوریزونت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,415,000 تومان 7,725,000 تومان - 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل کلمبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,625,000 تومان 8,250,000 تومان 5,100,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال ام کلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,940,000 تومان 8,775,000 تومان 5,625,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,675,000 تومان 10,350,000 تومان 5,100,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل آمری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,885,000 تومان 10,770,000 تومان 6,465,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گرین کویین بوتیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,990,000 تومان 10,875,000 تومان 5,100,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرفرنس هوالینگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,040,000 تومان 12,975,000 تومان 7,200,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Tbilisi Old Town

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,040,000 تومان 12,975,000 تومان 7,200,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,250,000 تومان 13,500,000 تومان 6,675,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambasadori hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,250,000 تومان 13,500,000 تومان 6,675,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Biltmore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,400,000 تومان 19,800,000 تومان 10,350,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,765,000 تومان 20,325,000 تومان 9,825,000 تومان 3,100,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور گرجستان نوروز 99