مبدا : تهران
مقصد : کیش
تاریخ شروع تور : 1399/05/17
تاریخ پایان تور : 1399/05/20
نوع سفر : هوایی - زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل خاتم کیش

BB
605,000 تومان
1,205,000 تومان
595,000 تومان
هتل شباویز کیش

BB
625,000 تومان
1,300,000 تومان
600,000 تومان
هتل سیمرغ کیش

BB
630,000 تومان
1,330,000 تومان
615,000 تومان
هتل تعطیلات کیش

BB
740,000 تومان
1,940,000 تومان
690,000 تومان
هتل آرامش کیش

BB
740,000 تومان
1,925,000 تومان
695,000 تومان
هتل آریان کیش

BB
755,000 تومان
2,030,000 تومان
710,000 تومان
گراند

BB
755,000 تومان
2,030,000 تومان
710,000 تومان
هتل پارسیان کیش

BB
765,000 تومان
2,075,000 تومان
725,000 تومان
هتل سارا کیش

BB
790,000 تومان
2,240,000 تومان
745,000 تومان
ارم بزرگ

BB
800,000 تومان
2,300,000 تومان
740,000 تومان
هتل جام جم کیش

BB
830,000 تومان
2,480,000 تومان
780,000 تومان
فلامینگو

BB
935,000 تومان
3,110,000 تومان
890,000 تومان
پارمیس

BB
1,000,000 تومان
3,500,000 تومان
935,000 تومان
هتل لیلیوم کیش

BB
1,025,000 تومان
3,650,000 تومان
960,000 تومان
سورینت مریم

BB
1,040,000 تومان
3,740,000 تومان
915,000 تومان
هتل شایگان کیش

BB
1,055,000 تومان
383,000 تومان
920,000 تومان
هتل شایان کیش

BB
1,220,000 تومان
4,820,000 تومان
1,150,000 تومان
هتل داریوش کیش

BB
1,880,000 تومان
8,765,000 تومان
-
هتل ترنج کیش

BB
3,095,000 تومان
1,610,000 تومان
-
نام هتل هتل خاتم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 605,000 تومان 1,205,000 تومان 595,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شباویز کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 625,000 تومان 1,300,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیمرغ کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 630,000 تومان 1,330,000 تومان 615,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان 1,940,000 تومان 690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان 1,925,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 755,000 تومان 2,030,000 تومان 710,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 755,000 تومان 2,030,000 تومان 710,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 765,000 تومان 2,075,000 تومان 725,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 790,000 تومان 2,240,000 تومان 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم بزرگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 800,000 تومان 2,300,000 تومان 740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 830,000 تومان 2,480,000 تومان 780,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 935,000 تومان 3,110,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان 3,500,000 تومان 935,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,025,000 تومان 3,650,000 تومان 960,000 تومان
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان 3,740,000 تومان 915,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,055,000 تومان 383,000 تومان 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,220,000 تومان 4,820,000 تومان 1,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,880,000 تومان 8,765,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل ترنج کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,095,000 تومان 1,610,000 تومان -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 کارت ملی
2 شناسنامه
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کیش  17 مرداد 99