مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1399/07/11
تاریخ پایان تور : 1399/07/18
نوع سفر : هوایی - سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Lara Hadrianus Hotel

ALL
15,010,000 تومان
16,825,000 تومان
13,195,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

ALL
16,220,000 تومان
20,090,000 تومان
13,800,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
19,850,000 تومان
28,315,000 تومان
15,615,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
20,455,000 تومان
33,355,000 تومان
15,920,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

ALL
20,455,000 تومان
25,895,000 تومان
15,920,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
20,855,000 تومان
33,560,000 تومان
16,120,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Kaya Belek

UALL
21,460,000 تومان
26,500,000 تومان
16,420,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
21,460,000 تومان
31,540,000 تومان
16,420,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Sherwood Dreams

UALL
21,865,000 تومان
27,105,000 تومان
16,625,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
22,470,000 تومان
29,120,000 تومان
16,925,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Amara Premier

UALL
22,470,000 تومان
30,230,000 تومان
16,925,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
22,875,000 تومان
22,875,000 تومان
17,125,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
23,480,000 تومان
29,525,000 تومان
11,990,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
24,285,000 تومان
30,735,000 تومان
17,835,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Titanic Beach

UALL
24,485,000 تومان
31,040,000 تومان
11,990,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
25,495,000 تومان
32,550,000 تومان
18,440,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Rixos Downtown

UALL
25,495,000 تومان
36,785,000 تومان
18,440,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
هتل بایا لارا

UALL
26,300,000 تومان
33,760,000 تومان
11,990,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Barut Lara

UALL
27,510,000 تومان
35,575,000 تومان
19,445,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
28,315,000 تومان
36,785,000 تومان
19,850,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
28,520,000 تومان
37,085,000 تومان
19,950,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
28,720,000 تومان
37,390,000 تومان
20,050,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Royal Seginus

UALL
29,525,000 تومان
52,910,000 تومان
20,455,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
29,525,000 تومان
38,600,000 تومان
20,455,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
30,330,000 تومان
39,805,000 تومان
20,855,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Kaya Palazzo Belek

UALL
30,535,000 تومان
40,110,000 تومان
20,960,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
32,550,000 تومان
43,135,000 تومان
21,965,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
34,565,000 تومان
48,475,000 تومان
22,975,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
37,590,000 تومان
50,695,000 تومان
24,485,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
37,590,000 تومان
58,555,000 تومان
24,485,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
41,620,000 تومان
65,815,000 تومان
26,500,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Regnum Carya

UALL
51,700,000 تومان
71,860,000 تومان
31,540,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
55,735,000 تومان
89,000,000 تومان
33,560,000 تومان
10,990,000 تومان
900,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,010,000 تومان 16,825,000 تومان 13,195,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,220,000 تومان 20,090,000 تومان 13,800,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,850,000 تومان 28,315,000 تومان 15,615,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,455,000 تومان 33,355,000 تومان 15,920,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,455,000 تومان 25,895,000 تومان 15,920,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,855,000 تومان 33,560,000 تومان 16,120,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,460,000 تومان 26,500,000 تومان 16,420,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,460,000 تومان 31,540,000 تومان 16,420,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,865,000 تومان 27,105,000 تومان 16,625,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,470,000 تومان 29,120,000 تومان 16,925,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Premier

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,470,000 تومان 30,230,000 تومان 16,925,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,875,000 تومان 22,875,000 تومان 17,125,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,480,000 تومان 29,525,000 تومان 11,990,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,285,000 تومان 30,735,000 تومان 17,835,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,485,000 تومان 31,040,000 تومان 11,990,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,495,000 تومان 32,550,000 تومان 18,440,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,495,000 تومان 36,785,000 تومان 18,440,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,300,000 تومان 33,760,000 تومان 11,990,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,510,000 تومان 35,575,000 تومان 19,445,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,315,000 تومان 36,785,000 تومان 19,850,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,520,000 تومان 37,085,000 تومان 19,950,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,720,000 تومان 37,390,000 تومان 20,050,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,525,000 تومان 52,910,000 تومان 20,455,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,525,000 تومان 38,600,000 تومان 20,455,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 30,330,000 تومان 39,805,000 تومان 20,855,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 30,535,000 تومان 40,110,000 تومان 20,960,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 32,550,000 تومان 43,135,000 تومان 21,965,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 34,565,000 تومان 48,475,000 تومان 22,975,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 37,590,000 تومان 50,695,000 تومان 24,485,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 37,590,000 تومان 58,555,000 تومان 24,485,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 41,620,000 تومان 65,815,000 تومان 26,500,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 51,700,000 تومان 71,860,000 تومان 31,540,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 55,735,000 تومان 89,000,000 تومان 33,560,000 تومان 10,990,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا 11 و 18 مهر 99