مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/02/01
تاریخ پایان تور : 1400/06/31
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Lara Hadrianus Hotel

ALL
10,790,000 تومان
12,590,000 تومان
8,990,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
15,590,000 تومان
23,990,000 تومان
11,390,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
15,790,000 تومان
20,990,000 تومان
11,490,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
15,790,000 تومان
20,990,000 تومان
11,490,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
16,690,000 تومان
26,090,000 تومان
11,990,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
17,190,000 تومان
27,190,000 تومان
12,190,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
17,690,000 تومان
23,990,000 تومان
12,490,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل بایا کمر

UALL
18,290,000 تومان
23,790,000 تومان
12,790,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل بایا لارا

UALL
19,790,000 تومان
26,090,000 تومان
13,490,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
20,390,000 تومان
26,890,000 تومان
13,790,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
20,390,000 تومان
26,890,000 تومان
13,790,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل شروود کمر

UALL
21,890,000 تومان
29,290,000 تومان
14,590,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
21,890,000 تومان
30,790,000 تومان
14,590,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
22,490,000 تومان
30,090,000 تومان
14,890,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
22,490,000 تومان
30,090,000 تومان
14,890,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
22,990,000 تومان
34,790,000 تومان
15,090,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
22,990,000 تومان
30,890,000 تومان
15,090,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
23,990,000 تومان
36,590,000 تومان
15,590,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Kaya Palazzo Belek

UALL
25,590,000 تومان
34,790,000 تومان
16,390,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Royal Seginus

UALL
25,590,000 تومان
34,790,000 تومان
16,390,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
32,390,000 تومان
51,290,000 تومان
19,790,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Rixos Legends

UALL
36,590,000 تومان
58,690,000 تومان
21,890,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
46,090,000 تومان
75,190,000 تومان
26,690,000 تومان
6,990,000 تومان
500,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,790,000 تومان 12,590,000 تومان 8,990,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,590,000 تومان 23,990,000 تومان 11,390,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,790,000 تومان 20,990,000 تومان 11,490,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,790,000 تومان 20,990,000 تومان 11,490,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,690,000 تومان 26,090,000 تومان 11,990,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,190,000 تومان 27,190,000 تومان 12,190,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,690,000 تومان 23,990,000 تومان 12,490,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,290,000 تومان 23,790,000 تومان 12,790,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,790,000 تومان 26,090,000 تومان 13,490,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,390,000 تومان 26,890,000 تومان 13,790,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,390,000 تومان 26,890,000 تومان 13,790,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,890,000 تومان 29,290,000 تومان 14,590,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,890,000 تومان 30,790,000 تومان 14,590,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,490,000 تومان 30,090,000 تومان 14,890,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,490,000 تومان 30,090,000 تومان 14,890,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,990,000 تومان 34,790,000 تومان 15,090,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,990,000 تومان 30,890,000 تومان 15,090,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,990,000 تومان 36,590,000 تومان 15,590,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,590,000 تومان 34,790,000 تومان 16,390,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,590,000 تومان 34,790,000 تومان 16,390,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 32,390,000 تومان 51,290,000 تومان 19,790,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Legends

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 36,590,000 تومان 58,690,000 تومان 21,890,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 46,090,000 تومان 75,190,000 تومان 26,690,000 تومان 6,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور آنتالیا تابستان 1400 بهترین قیمت تور آنتالیا تابستان 1400 با اوج ماندگار تجربه کنید

آنتالیا شهری بزرگ در سواحل مدیترانه ترکیه است. آنتالیا در مکانی که به نام ریویرای ترکیه شناخته می شود ، یک مقصد تفریحی محبوب است. آنتالیا و مناطق اطراف آن در قرن 2 قبل از میلاد تاسیس شد ، گنجینه ای از آثار فرهنگی را در خود جای داده است. امپراتوریهای زیادی در نقاط مختلف آنتالیا را اداره می کنند و این میراث غنی را در این شهر حفظ می کند. در حالی که دما در ماه های بلند تابستان می تواند به شدت افزایش یابد ، آب و هوای آنتالیا برای شهرهای مدیترانه ای معمولاً خشک و مطبوع است. آنتالیا خواه به دنبال تاریخ باشید و یا فقط مناظر زیبا ، مقصدی عالی است.ارزان قیمت تور آنتالیا تابستان 1400 با اوج ماندگار تجربه کنید.تور آنتالیا ارزان تابستان 1400 به بهترین پرواز ترک و هتل های تاپ با اوج ماندگار خاطره سفری ماندگار داشته باشید