مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1399/12/27
تاریخ پایان تور : 1400/01/15
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Cender Hotel

ALL
15,495,000 تومان
17,195,000 تومان
13,895,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Lara Hadrianus Hotel

ALL
15,995,000 تومان
17,695,000 تومان
14,095,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
16,795,000 تومان
19,195,000 تومان
15,395,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Club Hotel Sera

ALL
17,695,000 تومان
20,895,000 تومان
14,995,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
این ویستا

UALL
18,295,000 تومان
21,295,000 تومان
16,395,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
آیس هتل سنتی فامیلی

ALL
19,795,000 تومان
22,695,000 تومان
17,495,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Aska Lara

UALL
20,695,000 تومان
24,895,000 تومان
16,395,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
آیس گریین پالاس

ALL
20,895,000 تومان
25,095,000 تومان
18,195,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
21,895,000 تومان
24,895,000 تومان
15,195,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
24,095,000 تومان
32,395,000 تومان
18,195,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
24,095,000 تومان
30,095,000 تومان
18,195,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
هتل شروود کمر

UALL
25,095,000 تومان
31,595,000 تومان
18,595,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
کنکورد

ALL
25,095,000 تومان
31,595,000 تومان
21,195,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Titanic Beach

ALL
25,995,000 تومان
33,295,000 تومان
18,995,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

ALL
28,095,000 تومان
36,095,000 تومان
20,295,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Rixos Legends

ALL
38,995,000 تومان
52,495,000 تومان
25,395,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Rixos Premium Belek

ALL
41,195,000 تومان
55,695,000 تومان
26,495,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

ALL
51,895,000 تومان
71,795,000 تومان
31,795,000 تومان
13,495,000 تومان
1,995,000 تومان
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,495,000 تومان 17,195,000 تومان 13,895,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,995,000 تومان 17,695,000 تومان 14,095,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,795,000 تومان 19,195,000 تومان 15,395,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,695,000 تومان 20,895,000 تومان 14,995,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل این ویستا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,295,000 تومان 21,295,000 تومان 16,395,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس هتل سنتی فامیلی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,795,000 تومان 22,695,000 تومان 17,495,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,695,000 تومان 24,895,000 تومان 16,395,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس گریین پالاس

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,895,000 تومان 25,095,000 تومان 18,195,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,895,000 تومان 24,895,000 تومان 15,195,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,095,000 تومان 32,395,000 تومان 18,195,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,095,000 تومان 30,095,000 تومان 18,195,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,095,000 تومان 31,595,000 تومان 18,595,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,095,000 تومان 31,595,000 تومان 21,195,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,995,000 تومان 33,295,000 تومان 18,995,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,095,000 تومان 36,095,000 تومان 20,295,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Legends

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 38,995,000 تومان 52,495,000 تومان 25,395,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 41,195,000 تومان 55,695,000 تومان 26,495,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 51,895,000 تومان 71,795,000 تومان 31,795,000 تومان 13,495,000 تومان 1,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 تست PCR
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک تست PCR
شرط تست منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 1400 بهرین تور آنتالیا نوروز 1400 قیمت تور آنتالیا نوروز 1400 با اوج ماندگار تجربه کنید