مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/10/17
تاریخ پایان تور : 1400/10/30
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Lara Palace Hotel

ALL
7,995,000 تومان
8,695,000 تومان
6,995,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Belkon Hotel

HB
8,795,000 تومان
11,895,000 تومان
7,595,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Cender Hotel

ALL
10,295,000 تومان
12,595,000 تومان
8,495,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
10,695,000 تومان
14,395,000 تومان
-
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
10,795,000 تومان
13,495,000 تومان
7,995,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Liberty Hotel Lara

UALL
12,695,000 تومان
16,895,000 تومان
9,195,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
13,395,000 تومان
17,795,000 تومان
-
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
13,495,000 تومان
18,995,000 تومان
9,795,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
13,895,000 تومان
18,195,000 تومان
9,795,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
14,595,000 تومان
18,995,000 تومان
9,995,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Titanic Beach

UALL
14,895,000 تومان
19,795,000 تومان
9,995,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
14,995,000 تومان
20,495,000 تومان
10,495,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
14,995,000 تومان
21,495,000 تومان
10,495,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
آیس گریین پالاس

UALL
15,395,000 تومان
19,895,000 تومان
10,895,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
15,595,000 تومان
21,295,000 تومان
10,695,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
15,995,000 تومان
20,995,000 تومان
11,295,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
16,995,000 تومان
22,495,000 تومان
11,695,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Royal Seginus

UALL
17,495,000 تومان
22,995,000 تومان
22,995,000 تومان
11,895,000 تومان
995,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
17,895,000 تومان
24,695,000 تومان
11,695,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
19,695,000 تومان
28,895,000 تومان
12,995,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
25,895,000 تومان
37,795,000 تومان
16,195,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
33,295,000 تومان
46,595,000 تومان
19,895,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
Regnum Carya

UALL
33,995,000 تومان
47,995,000 تومان
20,295,000 تومان
5,995,000 تومان
995,000 تومان
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,995,000 تومان 8,695,000 تومان 6,995,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,795,000 تومان 11,895,000 تومان 7,595,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,295,000 تومان 12,595,000 تومان 8,495,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,695,000 تومان 14,395,000 تومان - 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,795,000 تومان 13,495,000 تومان 7,995,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Hotel Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,695,000 تومان 16,895,000 تومان 9,195,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,395,000 تومان 17,795,000 تومان - 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,495,000 تومان 18,995,000 تومان 9,795,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,895,000 تومان 18,195,000 تومان 9,795,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,595,000 تومان 18,995,000 تومان 9,995,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,895,000 تومان 19,795,000 تومان 9,995,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,995,000 تومان 20,495,000 تومان 10,495,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,995,000 تومان 21,495,000 تومان 10,495,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس گریین پالاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,395,000 تومان 19,895,000 تومان 10,895,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,595,000 تومان 21,295,000 تومان 10,695,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,995,000 تومان 20,995,000 تومان 11,295,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,995,000 تومان 22,495,000 تومان 11,695,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,495,000 تومان 22,995,000 تومان 22,995,000 تومان 11,895,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,895,000 تومان 24,695,000 تومان 11,695,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,695,000 تومان 28,895,000 تومان 12,995,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 25,895,000 تومان 37,795,000 تومان 16,195,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,295,000 تومان 46,595,000 تومان 19,895,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 33,995,000 تومان 47,995,000 تومان 20,295,000 تومان 5,995,000 تومان 995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 تست PCR
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک تست PCR
شرط تست منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا زمستان 1400