مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/11
نوع سفر : هوایی - سان اکسپرس
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Belkon Hotel

ALL
14,340,000 تومان
15,660,000 تومان
13,020,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Cender Hotel

ALL
14,670,000 تومان
16,155,000 تومان
13,185,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Special
Nazar Beach Hotel

ALL
14,670,000 تومان
16,155,000 تومان
13,185,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
17,640,000 تومان
21,205,000 تومان
14,670,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Kaya Belek

UALL
18,960,000 تومان
22,590,000 تومان
15,330,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Sherwood Dreams

ALL
19,290,000 تومان
23,085,000 تومان
15,495,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
19,950,000 تومان
24,075,000 تومان
15,825,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
20,280,000 تومان
25,430,000 تومان
15,990,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
20,610,000 تومان
25,065,000 تومان
16,155,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Beach

UALL
20,940,000 تومان
25,560,000 تومان
16,320,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
22,260,000 تومان
29,655,000 تومان
16,980,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Royal Seginus

UALL
23,250,000 تومان
29,025,000 تومان
17,475,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
23,910,000 تومان
30,015,000 تومان
17,805,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
24,075,000 تومان
31,500,000 تومان
18,890,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
24,570,000 تومان
31,005,000 تومان
18,135,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Kaya Palazzo Belek

UALL
24,900,000 تومان
31,500,000 تومان
18,300,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
24,900,000 تومان
31,500,000 تومان
18,300,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
26,550,000 تومان
33,975,000 تومان
19,125,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
28,200,000 تومان
36,450,000 تومان
19,950,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
28,200,000 تومان
36,450,000 تومان
19,950,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
کورنلیا دیاموند

UALL
29,850,000 تومان
38,925,000 تومان
20,775,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Legends

ALL
30,840,000 تومان
40,410,000 تومان
21,270,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
34,140,000 تومان
45,360,000 تومان
22,920,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Regnum Carya

UALL
38,100,000 تومان
53,940,000 تومان
24,900,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
44,700,000 تومان
64,500,000 تومان
28,200,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,340,000 تومان 15,660,000 تومان 13,020,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,670,000 تومان 16,155,000 تومان 13,185,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,670,000 تومان 16,155,000 تومان 13,185,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,640,000 تومان 21,205,000 تومان 14,670,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,960,000 تومان 22,590,000 تومان 15,330,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,290,000 تومان 23,085,000 تومان 15,495,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,950,000 تومان 24,075,000 تومان 15,825,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,280,000 تومان 25,430,000 تومان 15,990,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,610,000 تومان 25,065,000 تومان 16,155,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 20,940,000 تومان 25,560,000 تومان 16,320,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,260,000 تومان 29,655,000 تومان 16,980,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,250,000 تومان 29,025,000 تومان 17,475,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,910,000 تومان 30,015,000 تومان 17,805,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,075,000 تومان 31,500,000 تومان 18,890,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,570,000 تومان 31,005,000 تومان 18,135,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,900,000 تومان 31,500,000 تومان 18,300,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,900,000 تومان 31,500,000 تومان 18,300,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,550,000 تومان 33,975,000 تومان 19,125,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,200,000 تومان 36,450,000 تومان 19,950,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,200,000 تومان 36,450,000 تومان 19,950,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کورنلیا دیاموند

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,850,000 تومان 38,925,000 تومان 20,775,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Legends

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 30,840,000 تومان 40,410,000 تومان 21,270,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 34,140,000 تومان 45,360,000 تومان 22,920,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 38,100,000 تومان 53,940,000 تومان 24,900,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 44,700,000 تومان 64,500,000 تومان 28,200,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 5
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 تست PCR
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک تست PCR
شرط تست منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز  1401 ( 5 شب )