مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/11
نوع سفر : هوایی - سان اکسپرس
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Belkon Hotel

ALL
15,050,000 تومان
16,450,000 تومان
13,650,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Cender Hotel

ALL
15,400,000 تومان
16,975,000 تومان
13,825,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Club Hotel Sera

ALL
18,550,000 تومان
22,330,000 تومان
15,400,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Aska Lara

UALL
18,550,000 تومان
22,330,000 تومان
15,400,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
21,000,000 تومان
25,375,000 تومان
16,625,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
21,350,000 تومان
26,810,000 تومان
16,800,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Beach

UALL
22,050,000 تومان
26,950,000 تومان
17,150,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
هتل شروود لارا

ALL
22,400,000 تومان
27,475,000 تومان
17,325,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
هتل بایا لارا

UALL
22,750,000 تومان
28,000,000 تومان
17,500,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
22,750,000 تومان
30,100,000 تومان
17,500,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

ALL
23,800,000 تومان
29,575,000 تومان
18,025,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
24,500,000 تومان
31,850,000 تومان
18,375,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
کورنلیا دیاموند

ALL
26,250,000 تومان
33,250,000 تومان
19,250,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Legends

ALL
29,750,000 تومان
38,500,000 تومان
21,000,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Calista Luxury Resort

ALL
31,500,000 تومان
41,125,000 تومان
21,875,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Premium Belek

ALL
36,750,000 تومان
49,000,000 تومان
24,500,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
46,200,000 تومان
66,570,000 تومان
29,225,000 تومان
12,990,000 تومان
990,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,050,000 تومان 16,450,000 تومان 13,650,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,400,000 تومان 16,975,000 تومان 13,825,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,550,000 تومان 22,330,000 تومان 15,400,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,550,000 تومان 22,330,000 تومان 15,400,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,000,000 تومان 25,375,000 تومان 16,625,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,350,000 تومان 26,810,000 تومان 16,800,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,050,000 تومان 26,950,000 تومان 17,150,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,400,000 تومان 27,475,000 تومان 17,325,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,750,000 تومان 28,000,000 تومان 17,500,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,750,000 تومان 30,100,000 تومان 17,500,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,800,000 تومان 29,575,000 تومان 18,025,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,500,000 تومان 31,850,000 تومان 18,375,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کورنلیا دیاموند

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 26,250,000 تومان 33,250,000 تومان 19,250,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Legends

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,750,000 تومان 38,500,000 تومان 21,000,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 31,500,000 تومان 41,125,000 تومان 21,875,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 36,750,000 تومان 49,000,000 تومان 24,500,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 46,200,000 تومان 66,570,000 تومان 29,225,000 تومان 12,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 5
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 تست PCR
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک تست PCR
شرط تست منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور آنتالیا نوروز 1401