مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1400/12/26
تاریخ پایان تور : 1401/01/14
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Reydel Hotel

BB
7,860,000 تومان
8,860,000 تومان
7,600,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
8,200,000 تومان
9,460,000 تومان
7,780,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
8,200,000 تومان
9,030,000 تومان
7,780,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
8,460,000 تومان
10,050,000 تومان
7,690,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل ددمان

BB
9,570,000 تومان
12,190,000 تومان
7,780,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل سورملی

BB
9,830,000 تومان
12,700,000 تومان
7,860,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Palazzo Donizetti Hotel

BB
9,910,000 تومان
12,620,000 تومان
8,460,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Feronya Hotel

BB
10,000,000 تومان
13,050,000 تومان
7,950,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
10,080,000 تومان
12,360,000 تومان
8,200,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل ریچموند

BB
10,150,000 تومان
13,460,000 تومان
8,100,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل لازونی

BB
10,170,000 تومان
13,390,000 تومان
8,290,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
11,030,000 تومان
15,320,000 تومان
8,980,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Avantgarde Taksim Hotel

BB
11,030,000 تومان
15,120,000 تومان
8,390,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Nippon Hotel

BB
11,030,000 تومان
15,120,000 تومان
8,000,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
11,320,000 تومان
15,610,000 تومان
8,000,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Holiday Inn Istanbul Sisli

BB
11,610,000 تومان
16,290,000 تومان
8,490,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
12,290,000 تومان
17,170,000 تومان
8,490,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Point Hotel Taksim

BB
12,290,000 تومان
17,660,000 تومان
8,390,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Divan Istanbul

BB
12,780,000 تومان
17,660,000 تومان
9,370,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Conrad Istanbul Bosphorus

BB
12,880,000 تومان
21,070,000 تومان
8,390,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
Grand Hyatt Istanbul

BB
13,460,000 تومان
20,090,000 تومان
9,270,000 تومان
7,000,000 تومان
790,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,860,000 تومان 8,860,000 تومان 7,600,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,200,000 تومان 9,460,000 تومان 7,780,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,200,000 تومان 9,030,000 تومان 7,780,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,460,000 تومان 10,050,000 تومان 7,690,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ددمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,570,000 تومان 12,190,000 تومان 7,780,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورملی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,830,000 تومان 12,700,000 تومان 7,860,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palazzo Donizetti Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,910,000 تومان 12,620,000 تومان 8,460,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,000,000 تومان 13,050,000 تومان 7,950,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,080,000 تومان 12,360,000 تومان 8,200,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,150,000 تومان 13,460,000 تومان 8,100,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,170,000 تومان 13,390,000 تومان 8,290,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,030,000 تومان 15,320,000 تومان 8,980,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,030,000 تومان 15,120,000 تومان 8,390,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nippon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,030,000 تومان 15,120,000 تومان 8,000,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,320,000 تومان 15,610,000 تومان 8,000,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,610,000 تومان 16,290,000 تومان 8,490,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,290,000 تومان 17,170,000 تومان 8,490,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,290,000 تومان 17,660,000 تومان 8,390,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,780,000 تومان 17,660,000 تومان 9,370,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,880,000 تومان 21,070,000 تومان 8,390,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,460,000 تومان 20,090,000 تومان 9,270,000 تومان 7,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 تست PCR
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک تست PCR
شرط تست منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور استانبول نوروز 1401 (3 شب)

پکیج در تاریخ 5 و 6 , 8 , 10 فروردین 400.000 تومان و در تاریخ 3 و 4 , 9 فروردین 600.000 تومان و در تاریخ 2 فروردین 1.200.000 تومان افزایش نرخ دارد.