مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
گورور هتل استانبول

BB
6,350,000 تومان
8,130,000 تومان
5,850,000 تومان
5,000,000 تومان
Reydel Hotel

BB
6,510,000 تومان
8,300,000 تومان
6,020,000 تومان
5,000,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
7,010,000 تومان
8,630,000 تومان
6,180,000 تومان
5,000,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
7,170,000 تومان
9,620,000 تومان
6,350,000 تومان
5,000,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
7,830,000 تومان
10,940,000 تومان
6,180,000 تومان
5,000,000 تومان
Dora

BB
9,650,000 تومان
14,730,000 تومان
5,850,000 تومان
5,000,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
10,140,000 تومان
15,230,000 تومان
7,170,000 تومان
5,000,000 تومان
هتل سورملی

BB
10,310,000 تومان
15,890,000 تومان
6,510,000 تومان
5,000,000 تومان
Palazzo Donizetti Hotel

BB
10,470,000 تومان
15,720,000 تومان
7,670,000 تومان
5,000,000 تومان
Feronya Hotel

BB
10,640,000 تومان
16,550,000 تومان
6,510,000 تومان
5,000,000 تومان
هتل ریچموند

BB
11,150,000 تومان
17,580,000 تومان
6,990,000 تومان
5,000,000 تومان
Dora

BB
11,300,000 تومان
17,870,000 تومان
6,680,000 تومان
5,000,000 تومان
Holiday Inn Istanbul Sisli

BB
12,090,000 تومان
20,030,000 تومان
7,750,000 تومان
5,000,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
12,120,000 تومان
18,030,000 تومان
7,170,000 تومان
5,000,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
12,660,000 تومان
20,600,000 تومان
7,560,000 تومان
5,000,000 تومان
Nippon Hotel

BB
12,660,000 تومان
20,600,000 تومان
6,800,000 تومان
5,000,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
13,230,000 تومان
21,540,000 تومان
6,610,000 تومان
5,000,000 تومان
Point Hotel Taksim

BB
15,120,000 تومان
25,510,000 تومان
7,560,000 تومان
5,000,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
16,060,000 تومان
25,700,000 تومان
7,750,000 تومان
5,000,000 تومان
Grand Hyatt Istanbul

BB
17,390,000 تومان
30,240,000 تومان
9,260,000 تومان
5,000,000 تومان
Divan Istanbul

BB
17,950,000 تومان
29,290,000 تومان
9,450,000 تومان
5,000,000 تومان
Conrad Istanbul Bosphorus

BB
20,220,000 تومان
35,910,000 تومان
7,560,000 تومان
5,000,000 تومان
Hilton Bosphorus hotel

BB
20,220,000 تومان
35,720,000 تومان
7,560,000 تومان
5,000,000 تومان
هتل لازونی

BB
109,070,000 تومان
17,040,000 تومان
7,340,000 تومان
5,000,000 تومان
نام هتل گورور هتل استانبول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,350,000 تومان 8,130,000 تومان 5,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,510,000 تومان 8,300,000 تومان 6,020,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,010,000 تومان 8,630,000 تومان 6,180,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,170,000 تومان 9,620,000 تومان 6,350,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,830,000 تومان 10,940,000 تومان 6,180,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,650,000 تومان 14,730,000 تومان 5,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,140,000 تومان 15,230,000 تومان 7,170,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورملی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,310,000 تومان 15,890,000 تومان 6,510,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palazzo Donizetti Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,470,000 تومان 15,720,000 تومان 7,670,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,640,000 تومان 16,550,000 تومان 6,510,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,150,000 تومان 17,580,000 تومان 6,990,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,300,000 تومان 17,870,000 تومان 6,680,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,090,000 تومان 20,030,000 تومان 7,750,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,120,000 تومان 18,030,000 تومان 7,170,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,660,000 تومان 20,600,000 تومان 7,560,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nippon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,660,000 تومان 20,600,000 تومان 6,800,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,230,000 تومان 21,540,000 تومان 6,610,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,120,000 تومان 25,510,000 تومان 7,560,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,060,000 تومان 25,700,000 تومان 7,750,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,390,000 تومان 30,240,000 تومان 9,260,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,950,000 تومان 29,290,000 تومان 9,450,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,220,000 تومان 35,910,000 تومان 7,560,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,220,000 تومان 35,720,000 تومان 7,560,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 109,070,000 تومان 17,040,000 تومان 7,340,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 6
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور استانبول نوروز 1401-تور استانبول ارزان نوروز 1401-تور لحظه اخری استانبول نوروزی 1401