مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/20
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Belkon Hotel

HB
14,795,000 تومان
17,295,000 تومان
11,595,000 تومان
10,995,000 تومان
Cender Hotel

UALL
14,995,000 تومان
17,795,000 تومان
12,995,000 تومان
10,995,000 تومان
دایما بیز ریزورت

ALL
15,795,000 تومان
19,695,000 تومان
12,595,000 تومان
10,995,000 تومان
هتل آرمر ریزورت

ALL
15,995,000 تومان
20,395,000 تومان
12,895,000 تومان
10,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
16,595,000 تومان
19,695,000 تومان
12,995,000 تومان
10,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
16,995,000 تومان
20,795,000 تومان
13,595,000 تومان
10,995,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
17,395,000 تومان
21,795,000 تومان
-
10,995,000 تومان
Liberty Hotel Lara

UALL
19,495,000 تومان
24,995,000 تومان
14,595,000 تومان
10,995,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
20,795,000 تومان
25,995,000 تومان
14,995,000 تومان
10,995,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
21,295,000 تومان
26,795,000 تومان
15,495,000 تومان
10,995,000 تومان
کنکورد

UALL
21,995,000 تومان
30,795,000 تومان
15,895,000 تومان
10,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
22,895,000 تومان
30,395,000 تومان
16,295,000 تومان
10,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
22,895,000 تومان
30,395,000 تومان
16,295,000 تومان
10,995,000 تومان
Titanic Beach

UALL
23,295,000 تومان
29,795,000 تومان
16,495,000 تومان
10,995,000 تومان
Royal Seginus

UALL
24,995,000 تومان
32,295,000 تومان
23,995,000 تومان
10,995,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
24,995,000 تومان
32,995,000 تومان
16,995,000 تومان
10,995,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
25,395,000 تومان
32,895,000 تومان
17,495,000 تومان
10,995,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
25,995,000 تومان
33,995,000 تومان
17,995,000 تومان
10,995,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
27,595,000 تومان
36,295,000 تومان
18,795,000 تومان
10,995,000 تومان
Rixos Sungate

ALL
27,995,000 تومان
36,295,000 تومان
18,795,000 تومان
10,995,000 تومان
Titanic Mardan Palace

ALL
30,695,000 تومان
40,995,000 تومان
21,795,000 تومان
10,995,000 تومان
Rixos Premium Belek

ALL
39,795,000 تومان
53,395,000 تومان
25,995,000 تومان
10,995,000 تومان
Regnum Carya

UALL
43,595,000 تومان
60,995,000 تومان
26,695,000 تومان
10,995,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
50,995,000 تومان
71,795,000 تومان
29,995,000 تومان
10,995,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,795,000 تومان 17,295,000 تومان 11,595,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,995,000 تومان 17,795,000 تومان 12,995,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,795,000 تومان 19,695,000 تومان 12,595,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرمر ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,995,000 تومان 20,395,000 تومان 12,895,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,595,000 تومان 19,695,000 تومان 12,995,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,995,000 تومان 20,795,000 تومان 13,595,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,395,000 تومان 21,795,000 تومان - 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Hotel Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,495,000 تومان 24,995,000 تومان 14,595,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,795,000 تومان 25,995,000 تومان 14,995,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,295,000 تومان 26,795,000 تومان 15,495,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,995,000 تومان 30,795,000 تومان 15,895,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,895,000 تومان 30,395,000 تومان 16,295,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,895,000 تومان 30,395,000 تومان 16,295,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,295,000 تومان 29,795,000 تومان 16,495,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,995,000 تومان 32,295,000 تومان 23,995,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,995,000 تومان 32,995,000 تومان 16,995,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,395,000 تومان 32,895,000 تومان 17,495,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,995,000 تومان 33,995,000 تومان 17,995,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,595,000 تومان 36,295,000 تومان 18,795,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,995,000 تومان 36,295,000 تومان 18,795,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,695,000 تومان 40,995,000 تومان 21,795,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,795,000 تومان 53,395,000 تومان 25,995,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,595,000 تومان 60,995,000 تومان 26,695,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,995,000 تومان 71,795,000 تومان 29,995,000 تومان 10,995,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 1401-تور ارزان آنتالیا نوروز 1401-تور لحظه آخری آنتالیا نوروز 1401-تور آنتالیا پرواز ترکیش نوروز 1401