مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - سان اکسپرس
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Belkon Hotel

ALL
11,560,000 تومان
12,840,000 تومان
10,280,000 تومان
9,990,000 تومان
Special
Nazar Beach Hotel

ALL
11,880,000 تومان
13,320,000 تومان
10,440,000 تومان
9,990,000 تومان
Cender Hotel

ALL
11,880,000 تومان
13,320,000 تومان
10,440,000 تومان
9,990,000 تومان
لارن سی آساید

ALL
12,040,000 تومان
13,864,000 تومان
10,520,000 تومان
9,990,000 تومان
لارن فا میلی

ALL
12,520,000 تومان
14,632,000 تومان
10,760,000 تومان
9,990,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
14,760,000 تومان
18,216,000 تومان
11,880,000 تومان
9,990,000 تومان
هتل شروود لارا

ALL
15,400,000 تومان
18,600,000 تومان
12,200,000 تومان
9,990,000 تومان
رایکس بلدیبی

UALL
16,040,000 تومان
19,560,000 تومان
12,520,000 تومان
9,990,000 تومان
Kaya Belek

UALL
16,040,000 تومان
19,560,000 تومان
12,520,000 تومان
9,990,000 تومان
Sherwood Dreams

ALL
16,360,000 تومان
20,040,000 تومان
12,680,000 تومان
9,990,000 تومان
تی مجیک لایف مس ماوی

ALL
16,360,000 تومان
20,040,000 تومان
12,680,000 تومان
9,990,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
17,000,000 تومان
21,000,000 تومان
13,000,000 تومان
9,990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
17,320,000 تومان
23,312,000 تومان
13,160,000 تومان
9,990,000 تومان
پاپیلون بلوی

ALL
17,320,000 تومان
21,480,000 تومان
13,160,000 تومان
9,990,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
17,640,000 تومان
21,960,000 تومان
13,320,000 تومان
9,990,000 تومان
پاپیلون آیساچا

ALL
17,960,000 تومان
22,440,000 تومان
13,480,000 تومان
9,990,000 تومان
Titanic Beach

UALL
18,960,000 تومان
23,940,000 تومان
13,980,000 تومان
9,990,000 تومان
رایکس دونتمن

ALL
19,240,000 تومان
26,408,000 تومان
14,120,000 تومان
9,990,000 تومان
رایکس پرمیوم تکی روا

UALL
19,880,000 تومان
25,320,000 تومان
14,440,000 تومان
9,990,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
20,200,000 تومان
25,800,000 تومان
14,600,000 تومان
9,990,000 تومان
Royal Seginus

UALL
20,200,000 تومان
25,800,000 تومان
14,600,000 تومان
9,990,000 تومان
گلوریا وردی رسسورت

ALL
20,520,000 تومان
26,280,000 تومان
14,760,000 تومان
9,990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
21,000,000 تومان
28,200,000 تومان
15,000,000 تومان
9,990,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
21,480,000 تومان
27,720,000 تومان
15,240,000 تومان
9,990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
21,800,000 تومان
28,200,000 تومان
15,400,000 تومان
9,990,000 تومان
Kaya Belek

UALL
21,800,000 تومان
28,200,000 تومان
15,400,000 تومان
9,990,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
23,400,000 تومان
30,600,000 تومان
16,200,000 تومان
9,990,000 تومان
گلوریا گلف رسورت

ALL
23,400,000 تومان
30,600,000 تومان
16,200,000 تومان
9,990,000 تومان
کرنلا دلوکس

UALL
24,200,000 تومان
31,800,000 تومان
16,600,000 تومان
9,990,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
25,000,000 تومان
33,000,000 تومان
17,000,000 تومان
9,990,000 تومان
Calista Luxury Resort

ALL
25,000,000 تومان
33,000,000 تومان
17,000,000 تومان
9,990,000 تومان
کورنلیا دیاموند

UALL
26,600,000 تومان
35,400,000 تومان
17,800,000 تومان
9,990,000 تومان
گلوریا سرنتی رسورت

ALL
26,600,000 تومان
35,400,000 تومان
17,800,000 تومان
9,990,000 تومان
رایکس د لند آف لگند

ALL
27,560,000 تومان
36,840,000 تومان
18,280,000 تومان
9,990,000 تومان
Rixos Premium Belek

ALL
30,760,000 تومان
41,640,000 تومان
19,880,000 تومان
9,990,000 تومان
Regnum Carya

UALL
34,600,000 تومان
49,960,000 تومان
21,800,000 تومان
9,990,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
41,000,000 تومان
60,200,000 تومان
25,000,000 تومان
9,990,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,560,000 تومان 12,840,000 تومان 10,280,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,880,000 تومان 13,320,000 تومان 10,440,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,880,000 تومان 13,320,000 تومان 10,440,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لارن سی آساید

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,040,000 تومان 13,864,000 تومان 10,520,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لارن فا میلی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,520,000 تومان 14,632,000 تومان 10,760,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,760,000 تومان 18,216,000 تومان 11,880,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,400,000 تومان 18,600,000 تومان 12,200,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس بلدیبی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,040,000 تومان 19,560,000 تومان 12,520,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,040,000 تومان 19,560,000 تومان 12,520,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,360,000 تومان 20,040,000 تومان 12,680,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تی مجیک لایف مس ماوی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,360,000 تومان 20,040,000 تومان 12,680,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,000,000 تومان 21,000,000 تومان 13,000,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,320,000 تومان 23,312,000 تومان 13,160,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاپیلون بلوی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,320,000 تومان 21,480,000 تومان 13,160,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,640,000 تومان 21,960,000 تومان 13,320,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاپیلون آیساچا

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,960,000 تومان 22,440,000 تومان 13,480,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,960,000 تومان 23,940,000 تومان 13,980,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس دونتمن

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,240,000 تومان 26,408,000 تومان 14,120,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس پرمیوم تکی روا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,880,000 تومان 25,320,000 تومان 14,440,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,200,000 تومان 25,800,000 تومان 14,600,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,200,000 تومان 25,800,000 تومان 14,600,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلوریا وردی رسسورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,520,000 تومان 26,280,000 تومان 14,760,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,000,000 تومان 28,200,000 تومان 15,000,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,480,000 تومان 27,720,000 تومان 15,240,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,800,000 تومان 28,200,000 تومان 15,400,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,800,000 تومان 28,200,000 تومان 15,400,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,400,000 تومان 30,600,000 تومان 16,200,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلوریا گلف رسورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,400,000 تومان 30,600,000 تومان 16,200,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرنلا دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,200,000 تومان 31,800,000 تومان 16,600,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,000,000 تومان 33,000,000 تومان 17,000,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,000,000 تومان 33,000,000 تومان 17,000,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کورنلیا دیاموند

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,600,000 تومان 35,400,000 تومان 17,800,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلوریا سرنتی رسورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,600,000 تومان 35,400,000 تومان 17,800,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس د لند آف لگند

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,560,000 تومان 36,840,000 تومان 18,280,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,760,000 تومان 41,640,000 تومان 19,880,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,600,000 تومان 49,960,000 تومان 21,800,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,000,000 تومان 60,200,000 تومان 25,000,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 5
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور آنتالیا نوروز 1401-تورارزان آنتالیا نوروز 1401-قیمت تور آنتالیا نوروز 1401

12,13فروردین