مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - سان اکسپرس
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
رایکس بلدیبی

UALL
18,960,000 تومان
22,590,000 تومان
15,330,000 تومان
12,990,000 تومان
Kaya Belek

UALL
18,960,000 تومان
22,590,000 تومان
15,330,000 تومان
12,990,000 تومان
تی مجیک لایف مس ماوی

ALL
19,290,000 تومان
23,085,000 تومان
15,495,000 تومان
12,990,000 تومان
پاپیلون بلوی

ALL
20,280,000 تومان
24,570,000 تومان
15,990,000 تومان
12,990,000 تومان
پاپیلون آیساچا

ALL
20,940,000 تومان
25,560,000 تومان
16,320,000 تومان
12,990,000 تومان
Titanic Beach

UALL
21,940,000 تومان
27,060,000 تومان
16,820,000 تومان
12,990,000 تومان
رایکس دونتمن

ALL
22,260,000 تومان
29,652,000 تومان
16,980,000 تومان
12,990,000 تومان
رایکس پرمیوم تکی روا

UALL
22,920,000 تومان
28,530,000 تومان
17,310,000 تومان
12,990,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
23,250,000 تومان
29,025,000 تومان
17,475,000 تومان
12,990,000 تومان
گلوریا وردی رسسورت

ALL
23,580,000 تومان
29,520,000 تومان
17,640,000 تومان
12,990,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
24,570,000 تومان
31,005,000 تومان
18,135,000 تومان
12,990,000 تومان
Kaya Palazzo Belek

UALL
24,900,000 تومان
31,005,000 تومان
18,135,000 تومان
12,990,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
26,550,000 تومان
33,975,000 تومان
19,125,000 تومان
12,990,000 تومان
گلوریا گلف رسورت

ALL
26,550,000 تومان
33,975,000 تومان
19,125,000 تومان
12,990,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
28,200,000 تومان
36,450,000 تومان
19,950,000 تومان
12,990,000 تومان
گلوریا سرنتی رسورت

ALL
29,850,000 تومان
38,925,000 تومان
20,775,000 تومان
12,990,000 تومان
رایکس د لند آف لگند

ALL
30,840,000 تومان
40,410,000 تومان
21,270,000 تومان
12,990,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
34,140,000 تومان
45,360,000 تومان
22,920,000 تومان
12,990,000 تومان
نام هتل رایکس بلدیبی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,960,000 تومان 22,590,000 تومان 15,330,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,960,000 تومان 22,590,000 تومان 15,330,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تی مجیک لایف مس ماوی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,290,000 تومان 23,085,000 تومان 15,495,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاپیلون بلوی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,280,000 تومان 24,570,000 تومان 15,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاپیلون آیساچا

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,940,000 تومان 25,560,000 تومان 16,320,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,940,000 تومان 27,060,000 تومان 16,820,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس دونتمن

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,260,000 تومان 29,652,000 تومان 16,980,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس پرمیوم تکی روا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,920,000 تومان 28,530,000 تومان 17,310,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,250,000 تومان 29,025,000 تومان 17,475,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلوریا وردی رسسورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,580,000 تومان 29,520,000 تومان 17,640,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,570,000 تومان 31,005,000 تومان 18,135,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,900,000 تومان 31,005,000 تومان 18,135,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,550,000 تومان 33,975,000 تومان 19,125,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلوریا گلف رسورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,550,000 تومان 33,975,000 تومان 19,125,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,200,000 تومان 36,450,000 تومان 19,950,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلوریا سرنتی رسورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,850,000 تومان 38,925,000 تومان 20,775,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس د لند آف لگند

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,840,000 تومان 40,410,000 تومان 21,270,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,140,000 تومان 45,360,000 تومان 22,920,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 5
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور آنتالیا نوروز 1401-تور ارزان آنتالیا نوروز 1401-تور لحظه آخری آنتالیا نوروز 1401

27و28و29 اسفند 1و4و5و6و7و10و11فروردین