مبدا : تهران
مقصد : ایروان
تاریخ شروع تور : 1400/12/28
تاریخ پایان تور : 1401/01/06
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
آرامزد

BB
7,950,000 تومان
9,690,000 تومان
6,950,000 تومان
5,490,000 تومان
یروان دلوکس

BB
7,990,000 تومان
9,630,000 تومان
6,960,000 تومان
5,490,000 تومان
کاسوس

BB
8,140,000 تومان
9,630,000 تومان
6,960,000 تومان
5,490,000 تومان
هتل شیرک

BB
8,310,000 تومان
9,470,000 تومان
6,720,000 تومان
5,490,000 تومان
هتل رجینه

BB
8,410,000 تومان
9,630,000 تومان
7,200,000 تومان
5,490,000 تومان
ارمنیا ویلاج

BB
8,490,000 تومان
9,790,000 تومان
-
5,490,000 تومان
اربیونی

BB
8,590,000 تومان
10,110,000 تومان
6,880,000 تومان
5,490,000 تومان
هرادان

BB
8,670,000 تومان
10,430,000 تومان
7,200,000 تومان
5,490,000 تومان
انیسنترال

BB
8,790,000 تومان
10,670,000 تومان
6,880,000 تومان
5,490,000 تومان
انیپلازا

BB
8,790,000 تومان
10,760,000 تومان
6,880,000 تومان
5,490,000 تومان
متروپل

BB
9,110,000 تومان
11,160,000 تومان
7,600,000 تومان
5,490,000 تومان
انیگرند

BB
9,110,000 تومان
11,160,000 تومان
-
5,490,000 تومان
اقابایانس

BB
9,150,000 تومان
11,240,000 تومان
7,600,000 تومان
5,490,000 تومان
هتل سنترال ایروان

BB
9,430,000 تومان
12,120,000 تومان
6,960,000 تومان
5,490,000 تومان
رپبلیکا

BB
9,510,000 تومان
11,640,000 تومان
-
5,490,000 تومان
ناچو

BB
9,710,000 تومان
12,120,000 تومان
6,960,000 تومان
5,490,000 تومان
هتل دابل تری بای هیلتون یروان سیتی سنتر

BB
9,870,000 تومان
12,490,000 تومان
72,000,000 تومان
5,490,000 تومان
حیات پلاس

BB
9,870,000 تومان
12,760,000 تومان
7,200,000 تومان
5,490,000 تومان
هتل بست وسترن کانگرس

BB
9,950,000 تومان
12,440,000 تومان
7,200,000 تومان
5,490,000 تومان
پاریس

BB
10,110,000 تومان
13,800,000 تومان
-
5,490,000 تومان
مولتی گرند

BB
10,600,000 تومان
13,800,000 تومان
7,440,000 تومان
5,490,000 تومان
هتل رادیسون بلو ایروان

BB
11,000,000 تومان
14,600,000 تومان
7,600,000 تومان
5,490,000 تومان
ماریوت

BB
11,400,000 تومان
15,080,000 تومان
-
5,490,000 تومان
گرند هتل

BB
11,800,000 تومان
15,080,000 تومان
-
5,490,000 تومان
گلدن پلاس

BB
12,520,000 تومان
17,160,000 تومان
6,700,000 تومان
5,490,000 تومان
نام هتل آرامزد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,950,000 تومان 9,690,000 تومان 6,950,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل یروان دلوکس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان 9,630,000 تومان 6,960,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل کاسوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,140,000 تومان 9,630,000 تومان 6,960,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شیرک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,310,000 تومان 9,470,000 تومان 6,720,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رجینه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,410,000 تومان 9,630,000 تومان 7,200,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارمنیا ویلاج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,490,000 تومان 9,790,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل اربیونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,590,000 تومان 10,110,000 تومان 6,880,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هرادان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,670,000 تومان 10,430,000 تومان 7,200,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل انیسنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,790,000 تومان 10,670,000 تومان 6,880,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل انیپلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,790,000 تومان 10,760,000 تومان 6,880,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل متروپل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,110,000 تومان 11,160,000 تومان 7,600,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل انیگرند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,110,000 تومان 11,160,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل اقابایانس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,150,000 تومان 11,240,000 تومان 7,600,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنترال ایروان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,430,000 تومان 12,120,000 تومان 6,960,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل رپبلیکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,510,000 تومان 11,640,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ناچو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,710,000 تومان 12,120,000 تومان 6,960,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دابل تری بای هیلتون یروان سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,870,000 تومان 12,490,000 تومان 72,000,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل حیات پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,870,000 تومان 12,760,000 تومان 7,200,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بست وسترن کانگرس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,950,000 تومان 12,440,000 تومان 7,200,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاریس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,110,000 تومان 13,800,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل مولتی گرند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,600,000 تومان 13,800,000 تومان 7,440,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو ایروان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,000,000 تومان 14,600,000 تومان 7,600,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ماریوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,400,000 تومان 15,080,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,800,000 تومان 15,080,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,520,000 تومان 17,160,000 تومان 6,700,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ایروان 3
ردیف 1
به ایروان
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور ارمنستان نوروز 1401-تور ارزان نوروز 1401-تور لحظه آخری ارمنستان نوروز 1401