مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/11
نوع سفر : هوایی - سان اکسپرس
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Belkon Hotel

ALL
14,060,000 تومان
15,300,000 تومان
12,820,000 تومان
10,990,000 تومان
Special
Nazar Beach Hotel

ALL
14,370,000 تومان
15,765,000 تومان
12,975,000 تومان
10,990,000 تومان
Cender Hotel

ALL
14,370,000 تومان
15,765,000 تومان
12,975,000 تومان
10,990,000 تومان
لارن سی آساید

ALL
14,525,000 تومان
16,290,000 تومان
13,055,000 تومان
10,990,000 تومان
لارن فا میلی

ALL
14,990,000 تومان
17,040,000 تومان
13,285,000 تومان
10,990,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
17,160,000 تومان
20,510,000 تومان
14,370,000 تومان
10,990,000 تومان
Sherwood Suite Lara

ALL
17,470,000 تومان
20,415,000 تومان
14,525,000 تومان
10,990,000 تومان
Sherwood Dreams

ALL
17,780,000 تومان
20,880,000 تومان
14,680,000 تومان
10,990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
19,640,000 تومان
24,475,000 تومان
15,610,000 تومان
10,990,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
19,950,000 تومان
24,135,000 تومان
15,610,000 تومان
10,990,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
19,950,000 تومان
24,135,000 تومان
15,765,000 تومان
10,990,000 تومان
Royal Seginus

UALL
22,430,000 تومان
27,855,000 تومان
17,005,000 تومان
10,990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
23,205,000 تومان
30,180,000 تومان
17,395,000 تومان
10,990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
24,290,000 تومان
30,645,000 تومان
17,935,000 تومان
10,990,000 تومان
کرنلا دلوکس

UALL
26,305,000 تومان
33,670,000 تومان
18,945,000 تومان
10,990,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
27,080,000 تومان
34,830,000 تومان
19,330,000 تومان
10,990,000 تومان
کورنلیا دیاموند

UALL
28,630,000 تومان
37,155,000 تومان
20,105,000 تومان
10,990,000 تومان
Regnum Carya

UALL
36,680,000 تومان
51,560,000 تومان
24,280,000 تومان
10,990,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
42,880,000 تومان
61,480,000 تومان
27,380,000 تومان
10,990,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,060,000 تومان 15,300,000 تومان 12,820,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,370,000 تومان 15,765,000 تومان 12,975,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,370,000 تومان 15,765,000 تومان 12,975,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لارن سی آساید

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,525,000 تومان 16,290,000 تومان 13,055,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لارن فا میلی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,990,000 تومان 17,040,000 تومان 13,285,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,160,000 تومان 20,510,000 تومان 14,370,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Suite Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,470,000 تومان 20,415,000 تومان 14,525,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,780,000 تومان 20,880,000 تومان 14,680,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,640,000 تومان 24,475,000 تومان 15,610,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,950,000 تومان 24,135,000 تومان 15,610,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,950,000 تومان 24,135,000 تومان 15,765,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,430,000 تومان 27,855,000 تومان 17,005,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,205,000 تومان 30,180,000 تومان 17,395,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,290,000 تومان 30,645,000 تومان 17,935,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرنلا دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,305,000 تومان 33,670,000 تومان 18,945,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,080,000 تومان 34,830,000 تومان 19,330,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کورنلیا دیاموند

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,630,000 تومان 37,155,000 تومان 20,105,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,680,000 تومان 51,560,000 تومان 24,280,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,880,000 تومان 61,480,000 تومان 27,380,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 5
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 1401-تور ارزان آنتالیا نوروز 1401-تور لحظه آخری آنتالیا