مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
میکا

BB
8,760,000 تومان
9,740,000 تومان
8,340,000 تومان
8,090,000 تومان
الگانت

BB
9,040,000 تومان
9,880,000 تومان
8,480,000 تومان
8,090,000 تومان
جی اند جی

BB
10,020,000 تومان
11,560,000 تومان
9,320,000 تومان
8,090,000 تومان
جز

BB
10,160,000 تومان
11,840,000 تومان
8,340,000 تومان
8,090,000 تومان
گرین تور

BB
10,440,000 تومان
12,540,000 تومان
9,180,000 تومان
8,090,000 تومان
الی بو تیو

BB
10,440,000 تومان
13,240,000 تومان
8,340,000 تومان
8,090,000 تومان
ایوریا این

BB
10,440,000 تومان
12,540,000 تومان
9,880,000 تومان
8,090,000 تومان
گالری این

BB
10,580,000 تومان
13,380,000 تومان
9,320,000 تومان
8,090,000 تومان
ایوانی

BB
10,860,000 تومان
13,940,000 تومان
9,040,000 تومان
8,090,000 تومان
برایده بوتیو

BB
10,860,000 تومان
13,800,000 تومان
10,860,000 تومان
8,090,000 تومان
ویاگر

BB
10,860,000 تومان
13,240,000 تومان
9,040,000 تومان
8,090,000 تومان
اوریون

BB
10,860,000 تومان
13,240,000 تومان
9,040,000 تومان
8,090,000 تومان
کالاسی

BB
11,140,000 تومان
13,800,000 تومان
11,140,000 تومان
8,090,000 تومان
رامادا بای ویندهام

BB
11,140,000 تومان
13,940,000 تومان
9,460,000 تومان
8,090,000 تومان
بروس گاردن

BB
11,140,000 تومان
13,940,000 تومان
11,140,000 تومان
8,090,000 تومان
رادیوس

BB
11,280,000 تومان
14,080,000 تومان
10,160,000 تومان
8,090,000 تومان
آستوریا تفلیس

BB
11,560,000 تومان
14,640,000 تومان
10,440,000 تومان
8,090,000 تومان
زگ

BB
11,700,000 تومان
15,620,000 تومان
9,040,000 تومان
8,090,000 تومان
آدامو

BB
12,260,000 تومان
16,740,000 تومان
11,140,000 تومان
8,090,000 تومان
آمری پلازا

BB
12,260,000 تومان
15,340,000 تومان
10,440,000 تومان
8,090,000 تومان
آکوا لایبرتی

BB
12,540,000 تومان
15,480,000 تومان
11,560,000 تومان
8,090,000 تومان
کرتیارد بای ماریوت

BB
12,960,000 تومان
18,140,000 تومان
12,820,000 تومان
8,090,000 تومان
Ambasadori hotel

BB
13,240,000 تومان
18,140,000 تومان
11,840,000 تومان
8,090,000 تومان
هیلتون

BB
13,660,000 تومان
18,140,000 تومان
13,940,000 تومان
8,090,000 تومان
شوتا روستاولی

BB
14,500,000 تومان
19,260,000 تومان
12,540,000 تومان
8,090,000 تومان
ویندام گرند تفلیس

BB
14,640,000 تومان
20,240,000 تومان
11,840,000 تومان
8,090,000 تومان
تفلیس ماریتوت

BB
15,060,000 تومان
22,340,000 تومان
14,220,000 تومان
8,090,000 تومان
شراتون

BB
16,460,000 تومان
22,340,000 تومان
11,840,000 تومان
8,090,000 تومان
Ambasadori hotel

BB
17,160,000 تومان
25,140,000 تومان
13,240,000 تومان
8,090,000 تومان
Biltmore

BB
17,440,000 تومان
25,140,000 تومان
17,440,000 تومان
8,090,000 تومان
نام هتل میکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,760,000 تومان 9,740,000 تومان 8,340,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل الگانت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,040,000 تومان 9,880,000 تومان 8,480,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل جی اند جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,020,000 تومان 11,560,000 تومان 9,320,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل جز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,160,000 تومان 11,840,000 تومان 8,340,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین تور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,440,000 تومان 12,540,000 تومان 9,180,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل الی بو تیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,440,000 تومان 13,240,000 تومان 8,340,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوریا این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,440,000 تومان 12,540,000 تومان 9,880,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل گالری این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,580,000 تومان 13,380,000 تومان 9,320,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوانی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان 13,940,000 تومان 9,040,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل برایده بوتیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان 13,800,000 تومان 10,860,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویاگر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان 13,240,000 تومان 9,040,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل اوریون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان 13,240,000 تومان 9,040,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل کالاسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,140,000 تومان 13,800,000 تومان 11,140,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا بای ویندهام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,140,000 تومان 13,940,000 تومان 9,460,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل بروس گاردن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,140,000 تومان 13,940,000 تومان 11,140,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,280,000 تومان 14,080,000 تومان 10,160,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل آستوریا تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,560,000 تومان 14,640,000 تومان 10,440,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل زگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,700,000 تومان 15,620,000 تومان 9,040,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل آدامو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,260,000 تومان 16,740,000 تومان 11,140,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل آمری پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,260,000 تومان 15,340,000 تومان 10,440,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل آکوا لایبرتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,540,000 تومان 15,480,000 تومان 11,560,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرتیارد بای ماریوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,960,000 تومان 18,140,000 تومان 12,820,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambasadori hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,240,000 تومان 18,140,000 تومان 11,840,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,660,000 تومان 18,140,000 تومان 13,940,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل شوتا روستاولی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,500,000 تومان 19,260,000 تومان 12,540,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویندام گرند تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,640,000 تومان 20,240,000 تومان 11,840,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل تفلیس ماریتوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,060,000 تومان 22,340,000 تومان 14,220,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل شراتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,460,000 تومان 22,340,000 تومان 11,840,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambasadori hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,160,000 تومان 25,140,000 تومان 13,240,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Biltmore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,440,000 تومان 25,140,000 تومان 17,440,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 5
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور تفلیس- تور ارزان تفلیس-تور لحظه آخری تفلیس

------------------------------------------

رفت 24و25اسفند و 12فروردین              1500000

رفت 7و5فروردین                               500        

رفت 10و11فروردین                         1000000