مبدا : تهران
مقصد : کوش آداسی
تاریخ شروع تور : 1401/03/11
تاریخ پایان تور : 1401/03/17
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
روکس رویال

HB
12,320,000 تومان
14,930,000 تومان
9,900,000 تومان
8,000,000 تومان
Dabaklar Kusadasi Hotel

HB
13,110,000 تومان
15,710,000 تومان
10,500,000 تومان
8,000,000 تومان
Belmare Hotel

ALL
14,040,000 تومان
17,200,000 تومان
9,390,000 تومان
8,000,000 تومان
Ladonia Hotels Adakule

ALL
14,780,000 تومان
18,320,000 تومان
9,760,000 تومان
8,000,000 تومان
Fantasia Hotel De Luxe Kusadasi

ALL
16,270,000 تومان
20,550,000 تومان
10,130,000 تومان
8,000,000 تومان
Aria Claros Beach Spa Hotel

ALL
16,460,000 تومان
20,730,000 تومان
9,950,000 تومان
8,000,000 تومان
Infinity by Yelken

UALL
16,710,000 تومان
22,110,000 تومان
9,830,000 تومان
8,000,000 تومان
هتل ریچموند افسوس ریزورت

ALL
17,200,000 تومان
21,850,000 تومان
10,130,000 تومان
8,000,000 تومان
Tusan Beach Resort

ALL
18,390,000 تومان
26,200,000 تومان
10,200,000 تومان
8,000,000 تومان
Palm Wings Ephesus Hotel

ALL
18,870,000 تومان
26,870,000 تومان
10,500,000 تومان
8,000,000 تومان
هتل سیلایت ریزورت

UALL
18,990,000 تومان
26,610,000 تومان
10,800,000 تومان
8,000,000 تومان
سوهان360

ALL
19,060,000 تومان
25,010,000 تومان
10,690,000 تومان
8,000,000 تومان
هتل پین بای هالیدی

UALL
19,320,000 تومان
26,760,000 تومان
10,580,000 تومان
8,000,000 تومان
Palm Wings Ephesus Hotel

UALL
20,180,000 تومان
32,820,000 تومان
10,880,000 تومان
8,000,000 تومان
هتل لبلو ریزورت

UALL
20,550,000 تومان
27,240,000 تومان
11,060,000 تومان
8,000,000 تومان
سون سیس سی لایت الیت

UALL
20,850,000 تومان
29,780,000 تومان
11,360,000 تومان
8,000,000 تومان
هتل آکوافانتاسی

UALL
22,970,000 تومان
30,780,000 تومان
11,620,000 تومان
8,000,000 تومان
کرومار افسیوس

ALL
25,600,000 تومان
34,340,000 تومان
12,580,000 تومان
8,000,000 تومان
هتل پالوما پاشا

UALL
28,690,000 تومان
39,180,000 تومان
13,050,000 تومان
8,000,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

UALL
31,520,000 تومان
43,430,000 تومان
13,670,000 تومان
8,000,000 تومان
نام هتل روکس رویال

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,320,000 تومان 14,930,000 تومان 9,900,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar Kusadasi Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,110,000 تومان 15,710,000 تومان 10,500,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,040,000 تومان 17,200,000 تومان 9,390,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ladonia Hotels Adakule

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,780,000 تومان 18,320,000 تومان 9,760,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fantasia Hotel De Luxe Kusadasi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,270,000 تومان 20,550,000 تومان 10,130,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Beach Spa Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,460,000 تومان 20,730,000 تومان 9,950,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Infinity by Yelken

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,710,000 تومان 22,110,000 تومان 9,830,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند افسوس ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,200,000 تومان 21,850,000 تومان 10,130,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,390,000 تومان 26,200,000 تومان 10,200,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Ephesus Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,870,000 تومان 26,870,000 تومان 10,500,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیلایت ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,990,000 تومان 26,610,000 تومان 10,800,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوهان360

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,060,000 تومان 25,010,000 تومان 10,690,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پین بای هالیدی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,320,000 تومان 26,760,000 تومان 10,580,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Ephesus Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,180,000 تومان 32,820,000 تومان 10,880,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لبلو ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,550,000 تومان 27,240,000 تومان 11,060,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سون سیس سی لایت الیت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,850,000 تومان 29,780,000 تومان 11,360,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آکوافانتاسی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,970,000 تومان 30,780,000 تومان 11,620,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرومار افسیوس

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,600,000 تومان 34,340,000 تومان 12,580,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پالوما پاشا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,690,000 تومان 39,180,000 تومان 13,050,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal Palace Resort Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,520,000 تومان 43,430,000 تومان 13,670,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوش آداسی خرداد1401