مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1401/03/27
تاریخ پایان تور : 1401/06/31
نوع سفر : هوایی - سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Belkon Hotel

ALL
21,290,000 تومان
24,970,000 تومان
176,920,000 تومان
11,990,000 تومان
Special
Nazar Beach Hotel

ALL
21,890,000 تومان
25,880,000 تومان
17,900,000 تومان
77,990,000 تومان
Cender Hotel

ALL
21,890,000 تومان
25,880,000 تومان
17,900,000 تومان
11,990,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
29,490,000 تومان
41,930,000 تومان
21,720,000 تومان
11,990,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
31,790,000 تومان
49,640,000 تومان
22,870,000 تومان
11,990,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
31,790,000 تومان
44,290,000 تومان
22,870,000 تومان
11,990,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
32,190,000 تومان
50,460,000 تومان
23,060,000 تومان
11,990,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
32,790,000 تومان
44,130,000 تومان
23,340,000 تومان
11,990,000 تومان
Sherwood Suite Lara

UALL
34,890,000 تومان
45,390,000 تومان
24,390,000 تومان
11,990,000 تومان
Aska Lara

UALL
34,990,000 تومان
45,490,000 تومان
24,490,000 تومان
11,990,000 تومان
هتل بایا کمر

UALL
35,190,000 تومان
45,800,000 تومان
24,590,000 تومان
11,990,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
35,790,000 تومان
48,900,000 تومان
24,870,000 تومان
11,990,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
36,390,000 تومان
54,370,000 تومان
-
11,990,000 تومان
Sherwood Dreams

ALL
36,990,000 تومان
48,540,000 تومان
25,440,000 تومان
11,990,000 تومان
Amara Prestige Elite

UALL
37,490,000 تومان
53,960,000 تومان
25,730,000 تومان
11,990,000 تومان
Kaya Belek

UALL
37,690,000 تومان
49,560,000 تومان
25,830,000 تومان
11,990,000 تومان
Aska Lara

UALL
37,890,000 تومان
49,860,000 تومان
25,920,000 تومان
11,990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
39,990,000 تومان
60,830,000 تومان
26,970,000 تومان
11,990,000 تومان
هتل بایا لارا

UALL
40,190,000 تومان
63,820,000 تومان
27,070,000 تومان
11,990,000 تومان
تی مجیک لایف مس ماوی

ALL
40,790,000 تومان
54,230,000 تومان
27,350,000 تومان
11,990,000 تومان
پاپیلون آیساچا

ALL
41,890,000 تومان
58,650,000 تومان
27,930,000 تومان
11,990,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
41,990,000 تومان
56,060,000 تومان
27,920,000 تومان
11,990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
42,090,000 تومان
58,980,000 تومان
28,020,000 تومان
11,990,000 تومان
پاپیلون بلوی

ALL
42,290,000 تومان
56,470,000 تومان
28,120,000 تومان
11,990,000 تومان
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,290,000 تومان 24,970,000 تومان 176,920,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,890,000 تومان 25,880,000 تومان 17,900,000 تومان 77,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,890,000 تومان 25,880,000 تومان 17,900,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,490,000 تومان 41,930,000 تومان 21,720,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,790,000 تومان 49,640,000 تومان 22,870,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,790,000 تومان 44,290,000 تومان 22,870,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,190,000 تومان 50,460,000 تومان 23,060,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,790,000 تومان 44,130,000 تومان 23,340,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Suite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,890,000 تومان 45,390,000 تومان 24,390,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,990,000 تومان 45,490,000 تومان 24,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,190,000 تومان 45,800,000 تومان 24,590,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,790,000 تومان 48,900,000 تومان 24,870,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,390,000 تومان 54,370,000 تومان - 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,990,000 تومان 48,540,000 تومان 25,440,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,490,000 تومان 53,960,000 تومان 25,730,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,690,000 تومان 49,560,000 تومان 25,830,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,890,000 تومان 49,860,000 تومان 25,920,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,990,000 تومان 60,830,000 تومان 26,970,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,190,000 تومان 63,820,000 تومان 27,070,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تی مجیک لایف مس ماوی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,790,000 تومان 54,230,000 تومان 27,350,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاپیلون آیساچا

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,890,000 تومان 58,650,000 تومان 27,930,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,990,000 تومان 56,060,000 تومان 27,920,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,090,000 تومان 58,980,000 تومان 28,020,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاپیلون بلوی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,290,000 تومان 56,470,000 تومان 28,120,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا مرداد 1401