مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/06/03
تاریخ پایان تور : 1401/06/28
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل شروود لارا

UALL
47,690,000 تومان
64,490,000 تومان
30,890,000 تومان
13,990,000 تومان
تایتانیک بلک

UALL
47,690,000 تومان
64,490,000 تومان
30,890,000 تومان
13,990,000 تومان
رویال وینگس

UALL
48,090,000 تومان
65,090,000 تومان
-
13,990,000 تومان
هتل شروود کمر

UALL
48,690,000 تومان
65,990,000 تومان
31,390,000 تومان
13,990,000 تومان
نیروانا

UALL
48,690,000 تومان
74,690,000 تومان
31,390,000 تومان
13,990,000 تومان
رایکس دونتمن

ALL
49,690,000 تومان
74,590,000 تومان
31,790,000 تومان
13,990,000 تومان
Delphin Palace Hotel

UALL
50,090,000 تومان
68,090,000 تومان
31,990,000 تومان
13,990,000 تومان
آیس هتل سنتی فامیلی

UALL
51,390,000 تومان
88,890,000 تومان
32,690,000 تومان
13,990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
51,590,000 تومان
81,690,000 تومان
32,790,000 تومان
13,990,000 تومان
Royal Seginus

UALL
52,390,000 تومان
71,590,000 تومان
-
13,990,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
52,390,000 تومان
71,590,000 تومان
-
13,990,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
52,590,000 تومان
91,190,000 تومان
33,290,000 تومان
13,990,000 تومان
گلوریا وردی رسسورت

ALL
53,590,000 تومان
73,390,000 تومان
33,790,000 تومان
13,990,000 تومان
رایکس بلدیبی

UALL
53,590,000 تومان
85,290,000 تومان
33,790,000 تومان
13,990,000 تومان
آیس گریین پالاس

ALL
54,590,000 تومان
95,190,000 تومان
34,290,000 تومان
13,990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
56,790,000 تومان
78,190,000 تومان
35,390,000 تومان
13,990,000 تومان
گلوریا گلف رسورت

ALL
57,590,000 تومان
79,390,000 تومان
35,790,000 تومان
13,990,000 تومان
Kaya Palazzo Belek

UALL
57,590,000 تومان
79,390,000 تومان
35,790,000 تومان
13,990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
57,590,000 تومان
79,390,000 تومان
35,790,000 تومان
13,990,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
60,590,000 تومان
97,790,000 تومان
37,290,000 تومان
13,990,000 تومان
لارا باروت

UALL
60,990,000 تومان
84,390,000 تومان
37,490,000 تومان
13,990,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
62,090,000 تومان
90,990,000 تومان
38,090,000 تومان
13,990,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
63,490,000 تومان
108,090,000 تومان
38,790,000 تومان
13,990,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
65,490,000 تومان
91,190,000 تومان
39,790,000 تومان
13,990,000 تومان
رایکس پرمیوم تکی روا

UALL
67,490,000 تومان
104,890,000 تومان
40,790,000 تومان
13,990,000 تومان
گلوریا سرنتی رسورت

ALL
67,490,000 تومان
94,190,000 تومان
40,790,000 تومان
13,990,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
70,490,000 تومان
98,690,000 تومان
42,190,000 تومان
13,990,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
93,190,000 تومان
164,490,000 تومان
53,590,000 تومان
13,990,000 تومان
Rixos Legends

BB
93,190,000 تومان
172,390,000 تومان
53,590,000 تومان
13,990,000 تومان
Regnum Carya

UALL
104,090,000 تومان
174,190,000 تومان
59,090,000 تومان
13,990,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
104,090,000 تومان
176,190,000 تومان
59,090,000 تومان
13,990,000 تومان
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,690,000 تومان 64,490,000 تومان 30,890,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,690,000 تومان 64,490,000 تومان 30,890,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال وینگس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,090,000 تومان 65,090,000 تومان - 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,690,000 تومان 65,990,000 تومان 31,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,690,000 تومان 74,690,000 تومان 31,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس دونتمن

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 49,690,000 تومان 74,590,000 تومان 31,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 50,090,000 تومان 68,090,000 تومان 31,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس هتل سنتی فامیلی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,390,000 تومان 88,890,000 تومان 32,690,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 51,590,000 تومان 81,690,000 تومان 32,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,390,000 تومان 71,590,000 تومان - 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,390,000 تومان 71,590,000 تومان - 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,590,000 تومان 91,190,000 تومان 33,290,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلوریا وردی رسسورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,590,000 تومان 73,390,000 تومان 33,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس بلدیبی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 53,590,000 تومان 85,290,000 تومان 33,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس گریین پالاس

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,590,000 تومان 95,190,000 تومان 34,290,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 56,790,000 تومان 78,190,000 تومان 35,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلوریا گلف رسورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 57,590,000 تومان 79,390,000 تومان 35,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 57,590,000 تومان 79,390,000 تومان 35,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 57,590,000 تومان 79,390,000 تومان 35,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,590,000 تومان 97,790,000 تومان 37,290,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لارا باروت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,990,000 تومان 84,390,000 تومان 37,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 62,090,000 تومان 90,990,000 تومان 38,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,490,000 تومان 108,090,000 تومان 38,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 65,490,000 تومان 91,190,000 تومان 39,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رایکس پرمیوم تکی روا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 67,490,000 تومان 104,890,000 تومان 40,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلوریا سرنتی رسورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 67,490,000 تومان 94,190,000 تومان 40,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 70,490,000 تومان 98,690,000 تومان 42,190,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 93,190,000 تومان 164,490,000 تومان 53,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Legends

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 93,190,000 تومان 172,390,000 تومان 53,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 104,090,000 تومان 174,190,000 تومان 59,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 104,090,000 تومان 176,190,000 تومان 59,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا شهریور