مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/06/15
تاریخ پایان تور : 1401/06/25
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Palace Hotel

ALL
19,295,000 تومان
20,995,000 تومان
17,895,000 تومان
15,995,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
22,295,000 تومان
25,295,000 تومان
19,395,000 تومان
15,995,000 تومان
Cender Hotel

ALL
24,395,000 تومان
28,495,000 تومان
20,295,000 تومان
15,995,000 تومان
دایما بیز ریزورت

ALL
29,295,000 تومان
38,495,000 تومان
22,995,000 تومان
15,995,000 تومان
Transatlantik Hotel SPA

UALL
30,495,000 تومان
41,895,000 تومان
23,495,000 تومان
15,995,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
30,595,000 تومان
37,795,000 تومان
23,495,000 تومان
15,995,000 تومان
Ramada Resort Lara

UALL
31,495,000 تومان
38,995,000 تومان
24,395,000 تومان
15,995,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
31,595,000 تومان
42,395,000 تومان
23,995,000 تومان
15,995,000 تومان
Kaemir Resort

ALL
32,295,000 تومان
43,495,000 تومان
24,295,000 تومان
15,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
32,395,000 تومان
41,995,000 تومان
-
15,995,000 تومان
هتل کریستال واترورلد

UALL
34,395,000 تومان
52,395,000 تومان
25,395,000 تومان
15,995,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
36,695,000 تومان
56,995,000 تومان
26,595,000 تومان
15,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
36,795,000 تومان
48,995,000 تومان
26,495,000 تومان
15,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
38,495,000 تومان
49,695,000 تومان
27,495,000 تومان
15,995,000 تومان
ملاس

UALL
38,695,000 تومان
49,995,000 تومان
27,495,000 تومان
15,995,000 تومان
Liberty Hotel Lara

UALL
38,995,000 تومان
50,495,000 تومان
27,695,000 تومان
15,995,000 تومان
Club Hotel Sera

UALL
39,495,000 تومان
56,895,000 تومان
27,895,000 تومان
15,995,000 تومان
کنکورد

UALL
41,995,000 تومان
60,995,000 تومان
28,995,000 تومان
15,995,000 تومان
هتل بایا لارا

UALL
42,395,000 تومان
68,395,000 تومان
29,395,000 تومان
15,995,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
44,395,000 تومان
58,395,000 تومان
30,395,000 تومان
15,995,000 تومان
Titanic Beach

UALL
44,395,000 تومان
58 تومان
-
-
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,295,000 تومان 20,995,000 تومان 17,895,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,295,000 تومان 25,295,000 تومان 19,395,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,395,000 تومان 28,495,000 تومان 20,295,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,295,000 تومان 38,495,000 تومان 22,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Transatlantik Hotel SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,495,000 تومان 41,895,000 تومان 23,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,595,000 تومان 37,795,000 تومان 23,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,495,000 تومان 38,995,000 تومان 24,395,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,595,000 تومان 42,395,000 تومان 23,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaemir Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,295,000 تومان 43,495,000 تومان 24,295,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,395,000 تومان 41,995,000 تومان - 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کریستال واترورلد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,395,000 تومان 52,395,000 تومان 25,395,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,695,000 تومان 56,995,000 تومان 26,595,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,795,000 تومان 48,995,000 تومان 26,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,495,000 تومان 49,695,000 تومان 27,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,695,000 تومان 49,995,000 تومان 27,495,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Hotel Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,995,000 تومان 50,495,000 تومان 27,695,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,495,000 تومان 56,895,000 تومان 27,895,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,995,000 تومان 60,995,000 تومان 28,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایا لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,395,000 تومان 68,395,000 تومان 29,395,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,395,000 تومان 58,395,000 تومان 30,395,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,395,000 تومان 58 تومان - -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا شهریور