مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1401/09/18
تاریخ پایان تور : 1401/09/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل آشلی پلازا

BB
327,000,000 تومان
357,300,000 تومان
287,500,000 تومان
259,000,000 تومان
Patong Beach

BB
337,100,000 تومان
377,400,000 تومان
296,800,000 تومان
263,000,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
339,600,000 تومان
382,500,000 تومان
294,300,000 تومان
264,100,000 تومان
آنداکیرا

BB
342,200,000 تومان
387,500,000 تومان
299,000,000 تومان
264,800,000 تومان
Deevana Plaza Phuket Patong

BB
347,200,000 تومان
397,600,000 تومان
-
267,000,000 تومان
هتل اسلیپ ویت می

BB
354,800,000 تومان
412,700,000 تومان
312,700,000 تومان
269,800,000 تومان
هتل پوکت گریس لند پوکت

BB
362,300,000 تومان
427,800,000 تومان
312,700,000 تومان
273,100,000 تومان
هلیدی این رسورت

BB
364,800,000 تومان
432,900,000 تومان
-
274,200,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
369,900,000 تومان
443,000,000 تومان
323,800,000 تومان
276,000,000 تومان
هتل رویال پارادایس اند اسپا

BB
372,400,000 تومان
448,000,000 تومان
314,800,000 تومان
277,000,000 تومان
Patong Merlin Hotel

BB
382,500,000 تومان
468,200,000 تومان
323,800,000 تومان
281,000,000 تومان
هتل پاتونگ بای هیل

BB
382,500,000 تومان
468,200,000 تومان
323,800,000 تومان
281,000,000 تومان
Crest Resort Pool Villas

BB
385,000,000 تومان
473,200,000 تومان
326,400,000 تومان
282,100,000 تومان
Grand Mercure Phuket Patong

BB
397,600,000 تومان
498,400,000 تومان
337,500,000 تومان
287,100,000 تومان
Kalima Resort and Spa

BB
410,200,000 تومان
523,600,000 تومان
349,000,000 تومان
292,200,000 تومان
هتل هیلتون آرکادیا ریزورت اند اسپا

BB
417,800,000 تومان
538,700,000 تومان
358,000,000 تومان
295,000,000 تومان
Amari Phuket

BB
443,000,000 تومان
589,100,000 تومان
378,200,000 تومان
305,100,000 تومان
Centara Grand Beach Resort Phuket

BB
533,700,000 تومان
770,600,000 تومان
459,900,000 تومان
341,500,000 تومان
نام هتل هتل آشلی پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 327,000,000 تومان 357,300,000 تومان 287,500,000 تومان 259,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 337,100,000 تومان 377,400,000 تومان 296,800,000 تومان 263,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 339,600,000 تومان 382,500,000 تومان 294,300,000 تومان 264,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل آنداکیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 342,200,000 تومان 387,500,000 تومان 299,000,000 تومان 264,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 347,200,000 تومان 397,600,000 تومان - 267,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اسلیپ ویت می

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 354,800,000 تومان 412,700,000 تومان 312,700,000 تومان 269,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پوکت گریس لند پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 362,300,000 تومان 427,800,000 تومان 312,700,000 تومان 273,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیدی این رسورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 364,800,000 تومان 432,900,000 تومان - 274,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 369,900,000 تومان 443,000,000 تومان 323,800,000 تومان 276,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال پارادایس اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 372,400,000 تومان 448,000,000 تومان 314,800,000 تومان 277,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Merlin Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,500,000 تومان 468,200,000 تومان 323,800,000 تومان 281,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتونگ بای هیل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 382,500,000 تومان 468,200,000 تومان 323,800,000 تومان 281,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000,000 تومان 473,200,000 تومان 326,400,000 تومان 282,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 397,600,000 تومان 498,400,000 تومان 337,500,000 تومان 287,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,200,000 تومان 523,600,000 تومان 349,000,000 تومان 292,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هیلتون آرکادیا ریزورت اند اسپا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 417,800,000 تومان 538,700,000 تومان 358,000,000 تومان 295,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 443,000,000 تومان 589,100,000 تومان 378,200,000 تومان 305,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 533,700,000 تومان 770,600,000 تومان 459,900,000 تومان 341,500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور 7شب پوکت با پرواز ماهان بانکوک