مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/09/20
تاریخ پایان تور : 1401/09/30
نوع سفر : هوایی - آسمان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel Hotel

BB
7,260,000 تومان
9,880,000 تومان
6,510,000 تومان
4,600,000 تومان
گرند میلان

BB
7,440,000 تومان
10,260,000 تومان
7,440,000 تومان
4,600,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
8,010,000 تومان
11,380,000 تومان
6,690,000 تومان
46,000,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
8,190,000 تومان
11,760,000 تومان
6,880,000 تومان
4,600,000 تومان
اکتوال لایف

BB
8,380,000 تومان
12,130,000 تومان
6,510,000 تومان
4,600,000 تومان
Tulip City hotel

BB
9,880,000 تومان
15,130,000 تومان
6,510,000 تومان
4,600,000 تومان
Feronya Hotel

BB
10,070,000 تومان
15,510,000 تومان
6,880,000 تومان
4,600,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
10,070,000 تومان
15,510,000 تومان
6,880,000 تومان
4,600,000 تومان
کناک

BB
11,470,000 تومان
18,320,000 تومان
8,010,000 تومان
4,600,000 تومان
هتل سمینال

BB
12,130,000 تومان
19,820,000 تومان
6,690,000 تومان
4,600,000 تومان
Metropolitan Taksim hotel

BB
12,140,000 تومان
19,640,000 تومان
6,800,000 تومان
4,600,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
12,330,000 تومان
20,040,000 تومان
7,590,000 تومان
4,600,000 تومان
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

BB
12,530,000 تومان
20,430,000 تومان
7,590,000 تومان
4,600,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
14,010,000 تومان
23,390,000 تومان
9,370,000 تومان
4,600,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
15,490,000 تومان
25,570,000 تومان
7,590,000 تومان
4,600,000 تومان
اکسیدنتال

BB
15,690,000 تومان
25,570,000 تومان
10,950,000 تومان
4,600,000 تومان
هیلتون باکیروکوی

BB
17,960,000 تومان
31,290,000 تومان
4,630,000 تومان
4,600,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
18,060,000 تومان
30,310,000 تومان
8,780,000 تومان
4,600,000 تومان
هیلتون بومنتی

BB
22,410,000 تومان
40,180,000 تومان
7,790,000 تومان
4,600,000 تومان
CVK Park Bosphorus hotel

BB
30,310,000 تومان
55,980,000 تومان
9,570,000 تومان
4,600,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
34,260,000 تومان
63,880,000 تومان
11,740,000 تومان
4,600,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,260,000 تومان 9,880,000 تومان 6,510,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,440,000 تومان 10,260,000 تومان 7,440,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,010,000 تومان 11,380,000 تومان 6,690,000 تومان 46,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,190,000 تومان 11,760,000 تومان 6,880,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,380,000 تومان 12,130,000 تومان 6,510,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,880,000 تومان 15,130,000 تومان 6,510,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,070,000 تومان 15,510,000 تومان 6,880,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,070,000 تومان 15,510,000 تومان 6,880,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل کناک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,470,000 تومان 18,320,000 تومان 8,010,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سمینال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,130,000 تومان 19,820,000 تومان 6,690,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Taksim hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,140,000 تومان 19,640,000 تومان 6,800,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,330,000 تومان 20,040,000 تومان 7,590,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,530,000 تومان 20,430,000 تومان 7,590,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,010,000 تومان 23,390,000 تومان 9,370,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,490,000 تومان 25,570,000 تومان 7,590,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,690,000 تومان 25,570,000 تومان 10,950,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون باکیروکوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,960,000 تومان 31,290,000 تومان 4,630,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,060,000 تومان 30,310,000 تومان 8,780,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون بومنتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,410,000 تومان 40,180,000 تومان 7,790,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,310,000 تومان 55,980,000 تومان 9,570,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,260,000 تومان 63,880,000 تومان 11,740,000 تومان 4,600,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول آذر