مبدا : تهران
مقصد : ایروان
تاریخ شروع تور : 1401/10/01
تاریخ پایان تور : 1401/10/30
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
پرایمر

BB
7,990,000 تومان
10,310,000 تومان
7,130,000 تومان
بکسوس

BB
8,320,000 تومان
10,310,000 تومان
6,500,000 تومان
ارمنیا ویلاج

BB
8,720,000 تومان
10,310,000 تومان
7,440,000 تومان
یروان دلوکس

BB
8,890,000 تومان
12,180,000 تومان
7,280,000 تومان
هتل رجینه

BB
9,130,000 تومان
11,090,000 تومان
7,910,000 تومان
کاسوس

BB
9,380,000 تومان
12,180,000 تومان
9,160,000 تومان
یونیک

BB
9,540,000 تومان
13,270,000 تومان
7,910,000 تومان
این سیتی

BB
10,160,000 تومان
13,430,000 تومان
7,600,000 تومان
انیسنترال

BB
10,160,000 تومان
14,670,000 تومان
8,690,000 تومان
اربیونی

BB
10,320,000 تومان
14,830,000 تومان
7,440,000 تومان
متروپل

BB
10,630,000 تومان
13,110,000 تومان
11,030,000 تومان
کونیاک

BB
10,710,000 تومان
15,610,000 تومان
7,440,000 تومان
سنترال آرارات

BB
11,410,000 تومان
17,010,000 تومان
8,220,000 تومان
انیپلازا

BB
11,410,000 تومان
15,770,000 تومان
7,440,000 تومان
اوپرا سوییت

BB
11,570,000 تومان
15,450,000 تومان
7,440,000 تومان
اقابایانس

BB
11,720,000 تومان
16,290,000 تومان
9,160,000 تومان
انیگرند

BB
12,030,000 تومان
16,700,000 تومان
7,910,000 تومان
رامادا

BB
12,810,000 تومان
18,260,000 تومان
9,940,000 تومان
هتل دابل تری بای هیلتون یروان سیتی سنتر

BB
13,130,000 تومان
18,260,000 تومان
-
مولتی گرند

BB
14,060,000 تومان
20,760,000 تومان
9,000,000 تومان
Special
nationsl hotel

BB
15,000,000 تومان
21,070,000 تومان
8,220,000 تومان
ماریوت

BB
17,180,000 تومان
30,270,000 تومان
14,730,000 تومان
نام هتل پرایمر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,990,000 تومان 10,310,000 تومان 7,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل بکسوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,320,000 تومان 10,310,000 تومان 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارمنیا ویلاج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,720,000 تومان 10,310,000 تومان 7,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل یروان دلوکس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,890,000 تومان 12,180,000 تومان 7,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رجینه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,130,000 تومان 11,090,000 تومان 7,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل کاسوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,380,000 تومان 12,180,000 تومان 9,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل یونیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,540,000 تومان 13,270,000 تومان 7,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل این سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,160,000 تومان 13,430,000 تومان 7,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل انیسنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,160,000 تومان 14,670,000 تومان 8,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل اربیونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,320,000 تومان 14,830,000 تومان 7,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل متروپل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,630,000 تومان 13,110,000 تومان 11,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل کونیاک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,710,000 تومان 15,610,000 تومان 7,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال آرارات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,410,000 تومان 17,010,000 تومان 8,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل انیپلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,410,000 تومان 15,770,000 تومان 7,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل اوپرا سوییت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,570,000 تومان 15,450,000 تومان 7,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل اقابایانس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,720,000 تومان 16,290,000 تومان 9,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل انیگرند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,030,000 تومان 16,700,000 تومان 7,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,810,000 تومان 18,260,000 تومان 9,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دابل تری بای هیلتون یروان سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,130,000 تومان 18,260,000 تومان -
توضیحات
نام هتل مولتی گرند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,060,000 تومان 20,760,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
nationsl hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,000,000 تومان 21,070,000 تومان 8,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل ماریوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,180,000 تومان 30,270,000 تومان 14,730,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ایروان 4
ردیف 1
به ایروان
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور ارمنستان دی