مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/10/07
تاریخ پایان تور : 1401/10/12
نوع سفر : هوایی - آسمان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
گرند میلان

BB
10,040,000 تومان
13,700,000 تومان
7,780,000 تومان
Reydel Hotel

BB
10,040,000 تومان
14,310,000 تومان
7,780,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
11,880,000 تومان
18,000,000 تومان
7,780,000 تومان
اکتوال لایف

BB
12,290,000 تومان
18,820,000 تومان
7,990,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
12,290,000 تومان
18,820,000 تومان
8,810,000 تومان
Dora

BB
13,520,000 تومان
21,280,000 تومان
7,990,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
13,730,000 تومان
21,690,000 تومان
8,810,000 تومان
Tulip City hotel

BB
14,340,000 تومان
22,920,000 تومان
8,810,000 تومان
اینتل

BB
15,160,000 تومان
24,560,000 تومان
9,830,000 تومان
ادلمار

BB
15,630,000 تومان
25,530,000 تومان
7,930,000 تومان
گرند هالیک

BB
15,780,000 تومان
26,200,000 تومان
7,990,000 تومان
Feronya Hotel

BB
15,980,000 تومان
26,200,000 تومان
8,810,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
15,980,000 تومان
27,230,000 تومان
8,810,000 تومان
هتل سمینال

BB
16,600,000 تومان
27,430,000 تومان
7,780,000 تومان
تاکسیم اکسپرس

BB
16,600,000 تومان
27,430,000 تومان
8,810,000 تومان
گرین پارک

BB
16,800,000 تومان
27,840,000 تومان
8,810,000 تومان
گرند دی پرا

BB
16,800,000 تومان
28,050,000 تومان
11,880,000 تومان
هتل تکسیم لانگ

BB
18,240,000 تومان
24,360,000 تومان
9,830,000 تومان
سنترال پلاس

BB
19,060,000 تومان
32,350,000 تومان
9,830,000 تومان
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

BB
19,590,000 تومان
33,450,000 تومان
10,130,000 تومان
Metropolitan Taksim hotel

BB
20,290,000 تومان
34,810,000 تومان
9,010,000 تومان
هتل سورملی

BB
20,900,000 تومان
36,040,000 تومان
10,860,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
22,670,000 تومان
39,390,000 تومان
8,150,000 تومان
اکسیدنتال

BB
22,890,000 تومان
40,050,000 تومان
14,530,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
24,430,000 تومان
43,130,000 تومان
14,970,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
24,650,000 تومان
43,570,000 تومان
9,030,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
26,190,000 تومان
46,650,000 تومان
10,350,000 تومان
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,040,000 تومان 13,700,000 تومان 7,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,040,000 تومان 14,310,000 تومان 7,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,880,000 تومان 18,000,000 تومان 7,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,290,000 تومان 18,820,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,290,000 تومان 18,820,000 تومان 8,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,520,000 تومان 21,280,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,730,000 تومان 21,690,000 تومان 8,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,340,000 تومان 22,920,000 تومان 8,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل اینتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,160,000 تومان 24,560,000 تومان 9,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادلمار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,630,000 تومان 25,530,000 تومان 7,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,780,000 تومان 26,200,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,980,000 تومان 26,200,000 تومان 8,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,980,000 تومان 27,230,000 تومان 8,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سمینال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,600,000 تومان 27,430,000 تومان 7,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاکسیم اکسپرس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,600,000 تومان 27,430,000 تومان 8,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,800,000 تومان 27,840,000 تومان 8,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند دی پرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,800,000 تومان 28,050,000 تومان 11,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تکسیم لانگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,240,000 تومان 24,360,000 تومان 9,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,060,000 تومان 32,350,000 تومان 9,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,590,000 تومان 33,450,000 تومان 10,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Taksim hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,290,000 تومان 34,810,000 تومان 9,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورملی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,900,000 تومان 36,040,000 تومان 10,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,670,000 تومان 39,390,000 تومان 8,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,890,000 تومان 40,050,000 تومان 14,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,430,000 تومان 43,130,000 تومان 14,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,650,000 تومان 43,570,000 تومان 9,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,190,000 تومان 46,650,000 تومان 10,350,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول ژانویه