مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1401/11/01
تاریخ پایان تور : 1401/12/15
نوع سفر : هوایی - آتا
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پلو

BB
4,940,000 تومان
5,470,000 تومان
4,940,000 تومان
4,490,000 تومان
ایساکا

BB
5,070,000 تومان
5,730,000 تومان
5,070,000 تومان
4,490,000 تومان
راستاولی 36

BB
5,210,000 تومان
5,990,000 تومان
5,210,000 تومان
4,490,000 تومان
دالیدا

BB
5,400,000 تومان
6,380,000 تومان
5,340,000 تومان
4,490,000 تومان
الگانت

BB
5,600,000 تومان
6,770,000 تومان
5,340,000 تومان
4,490,000 تومان
جی اند جی

BB
5,730,000 تومان
7,030,000 تومان
5,730,000 تومان
4,490,000 تومان
اور نامنت

BB
6,050,000 تومان
7,680,000 تومان
5,730,000 تومان
4,490,000 تومان
ریکارتز اورینتال

BB
6,380,000 تومان
8,340,000 تومان
6,380,000 تومان
4,490,000 تومان
ال ام کلاب

BB
6,710,000 تومان
8,990,000 تومان
5,730,000 تومان
4,490,000 تومان
تیلیسی توور

BB
7,030,000 تومان
9,640,000 تومان
5,730,000 تومان
4,490,000 تومان
تبیلیسی این

BB
7,030,000 تومان
9,640,000 تومان
5,730,000 تومان
4,490,000 تومان
ایوانی

BB
7,160,000 تومان
9,640,000 تومان
6,120,000 تومان
4,490,000 تومان
گرین تور

BB
7,230,000 تومان
8,990,000 تومان
5,730,000 تومان
4,490,000 تومان
ایبیز باجت

BB
7,290,000 تومان
9,510,000 تومان
5,470,000 تومان
4,490,000 تومان
راستاولی پالاس

BB
7,360,000 تومان
9,640,000 تومان
6,380,000 تومان
4,490,000 تومان
بروس گاردن

BB
7,360,000 تومان
9,640,000 تومان
6,380,000 تومان
4,490,000 تومان
گرین کویین

BB
7,360,000 تومان
10,950,000 تومان
6,380,000 تومان
4,490,000 تومان
ایوریا این

BB
7,420,000 تومان
9,770,000 تومان
6,250,000 تومان
4,490,000 تومان
آستوریا تفلیس

BB
7,550,000 تومان
10,690,000 تومان
7,030,000 تومان
4,490,000 تومان
کالاسی

BB
7,680,000 تومان
10,950,000 تومان
8,340,000 تومان
4,490,000 تومان
ایبیس استادیوم

BB
7,680,000 تومان
10,950,000 تومان
8,340,000 تومان
4,490,000 تومان
زگ

BB
8,140,000 تومان
11,600,000 تومان
5,470,000 تومان
4,490,000 تومان
آدامو

BB
8,340,000 تومان
12,250,000 تومان
6,380,000 تومان
4,490,000 تومان
رادیوس

BB
8,600,000 تومان
11,730,000 تومان
7,030,000 تومان
4,490,000 تومان
رامادا بای ویندهام

BB
8,660,000 تومان
12,250,000 تومان
7,680,000 تومان
4,490,000 تومان
ایبیس استایل

BB
9,640,000 تومان
13,560,000 تومان
8,340,000 تومان
4,490,000 تومان
هالیدی این

BB
9,970,000 تومان
14,470,000 تومان
9,640,000 تومان
4,490,000 تومان
Mercure Tbilisi Old Town

BB
10,290,000 تومان
14,860,000 تومان
7,030,000 تومان
4,490,000 تومان
کرتیارد بای ماریوت

BB
10,620,000 تومان
14,470,000 تومان
9,120,000 تومان
4,490,000 تومان
پولمن تبیلیسی

BB
11,270,000 تومان
17,470,000 تومان
8,990,000 تومان
4,490,000 تومان
یوتا

BB
11,600,000 تومان
16,820,000 تومان
8,340,000 تومان
4,490,000 تومان
ویندام گرند تفلیس

BB
12,900,000 تومان
18,780,000 تومان
10,950,000 تومان
4,490,000 تومان
هتل رادیسون بلو

BB
14,860,000 تومان
25,300,000 تومان
12,250,000 تومان
4,490,000 تومان
هتل بیلتمور

BB
14,860,000 تومان
25,300,000 تومان
13,560,000 تومان
4,490,000 تومان
نام هتل پلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,940,000 تومان 5,470,000 تومان 4,940,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,070,000 تومان 5,730,000 تومان 5,070,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل راستاولی 36

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,210,000 تومان 5,990,000 تومان 5,210,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل دالیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,400,000 تومان 6,380,000 تومان 5,340,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل الگانت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,600,000 تومان 6,770,000 تومان 5,340,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل جی اند جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,730,000 تومان 7,030,000 تومان 5,730,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل اور نامنت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,050,000 تومان 7,680,000 تومان 5,730,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ریکارتز اورینتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,380,000 تومان 8,340,000 تومان 6,380,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال ام کلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,710,000 تومان 8,990,000 تومان 5,730,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل تیلیسی توور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,030,000 تومان 9,640,000 تومان 5,730,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل تبیلیسی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,030,000 تومان 9,640,000 تومان 5,730,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوانی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,160,000 تومان 9,640,000 تومان 6,120,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین تور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,230,000 تومان 8,990,000 تومان 5,730,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایبیز باجت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,290,000 تومان 9,510,000 تومان 5,470,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل راستاولی پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,360,000 تومان 9,640,000 تومان 6,380,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل بروس گاردن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,360,000 تومان 9,640,000 تومان 6,380,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین کویین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,360,000 تومان 10,950,000 تومان 6,380,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوریا این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,420,000 تومان 9,770,000 تومان 6,250,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل آستوریا تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,550,000 تومان 10,690,000 تومان 7,030,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل کالاسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,680,000 تومان 10,950,000 تومان 8,340,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایبیس استادیوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,680,000 تومان 10,950,000 تومان 8,340,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل زگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,140,000 تومان 11,600,000 تومان 5,470,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل آدامو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,340,000 تومان 12,250,000 تومان 6,380,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,600,000 تومان 11,730,000 تومان 7,030,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا بای ویندهام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,660,000 تومان 12,250,000 تومان 7,680,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایبیس استایل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,640,000 تومان 13,560,000 تومان 8,340,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,970,000 تومان 14,470,000 تومان 9,640,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Tbilisi Old Town

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,290,000 تومان 14,860,000 تومان 7,030,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرتیارد بای ماریوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان 14,470,000 تومان 9,120,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل پولمن تبیلیسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,270,000 تومان 17,470,000 تومان 8,990,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل یوتا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,600,000 تومان 16,820,000 تومان 8,340,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویندام گرند تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,900,000 تومان 18,780,000 تومان 10,950,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,860,000 تومان 25,300,000 تومان 12,250,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بیلتمور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,860,000 تومان 25,300,000 تومان 13,560,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور گرجستان زمستان 1401