مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1401/11/01
تاریخ پایان تور : 1401/12/15
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ایساکا

BB
5,110,000 تومان
5,970,000 تومان
5,290,000 تومان
4,490,000 تومان
راستاولی 36

BB
5,520,000 تومان
6,730,000 تومان
5,180,000 تومان
4,490,000 تومان
دنیز روم

BB
6,560,000 تومان
8,790,000 تومان
6,380,000 تومان
4,490,000 تومان
ریکارتز اورینتال

BB
6,730,000 تومان
9,140,000 تومان
6,900,000 تومان
4,490,000 تومان
جز

BB
6,900,000 تومان
9,310,000 تومان
5,870,000 تومان
4,490,000 تومان
تیلیسی توور

BB
7,760,000 تومان
11,200,000 تومان
6,040,000 تومان
4,490,000 تومان
تبیلیسی این

BB
7,760,000 تومان
11,200,000 تومان
6,040,000 تومان
4,490,000 تومان
گالری این

BB
7,930,000 تومان
11,370,000 تومان
7,240,000 تومان
4,490,000 تومان
ایوانی

BB
7,930,000 تومان
11,200,000 تومان
6,560,000 تومان
4,490,000 تومان
گرین تور

BB
7,930,000 تومان
10,000,000 تومان
6,040,000 تومان
4,490,000 تومان
بتلم

BB
8,100,000 تومان
10,860,000 تومان
6,040,000 تومان
4,490,000 تومان
ایبیز باجت

BB
8,100,000 تومان
10,340,000 تومان
5,700,000 تومان
4,490,000 تومان
ایوریا این

BB
8,100,000 تومان
10,860,000 تومان
7,760,000 تومان
4,490,000 تومان
راستاولی پالاس

BB
8,280,000 تومان
11,200,000 تومان
6,560,000 تومان
4,490,000 تومان
کالاسی

BB
8,450,000 تومان
11,720,000 تومان
7,760,000 تومان
4,490,000 تومان
آستوریا تفلیس

BB
8,450,000 تومان
12,580,000 تومان
7,760,000 تومان
4,490,000 تومان
آکوا لایبرتی

BB
8,960,000 تومان
11,720,000 تومان
6,900,000 تومان
4,490,000 تومان
آدامو

BB
9,310,000 تومان
14,300,000 تومان
6,900,000 تومان
4,490,000 تومان
هتل رادیوس

BB
9,820,000 تومان
13,950,000 تومان
7,930,000 تومان
4,490,000 تومان
هالیدی این

BB
11,720,000 تومان
17,560,000 تومان
11,200,000 تومان
4,490,000 تومان
Ambasadori hotel

BB
12,060,000 تومان
18,940,000 تومان
-
-
پریفرنس

BB
12,400,000 تومان
19,460,000 تومان
11,200,000 تومان
4,490,000 تومان
یوتا

BB
13,780,000 تومان
20,660,000 تومان
9,480,000 تومان
4,490,000 تومان
پولمن تبیلیسی

BB
14,810,000 تومان
23,070,000 تومان
12,400,000 تومان
4,490,000 تومان
هتل بیلتمور

BB
16,360,000 تومان
28,400,000 تومان
16,360,000 تومان
4,490,000 تومان
Ambasadori hotel

BB
16,360,000 تومان
26,680,000 تومان
16,020,000 تومان
4,490,000 تومان
رادیسون بلو (تیل 31 دسامبر)

BB
18,080,000 تومان
31,840,000 تومان
14,640,000 تومان
4,490,000 تومان
نام هتل ایساکا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان 5,970,000 تومان 5,290,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل راستاولی 36

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,520,000 تومان 6,730,000 تومان 5,180,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل دنیز روم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,560,000 تومان 8,790,000 تومان 6,380,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ریکارتز اورینتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,730,000 تومان 9,140,000 تومان 6,900,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل جز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,900,000 تومان 9,310,000 تومان 5,870,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل تیلیسی توور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,760,000 تومان 11,200,000 تومان 6,040,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل تبیلیسی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,760,000 تومان 11,200,000 تومان 6,040,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل گالری این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,930,000 تومان 11,370,000 تومان 7,240,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوانی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,930,000 تومان 11,200,000 تومان 6,560,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین تور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,930,000 تومان 10,000,000 تومان 6,040,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل بتلم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,100,000 تومان 10,860,000 تومان 6,040,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایبیز باجت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,100,000 تومان 10,340,000 تومان 5,700,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوریا این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,100,000 تومان 10,860,000 تومان 7,760,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل راستاولی پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,280,000 تومان 11,200,000 تومان 6,560,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل کالاسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,450,000 تومان 11,720,000 تومان 7,760,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل آستوریا تفلیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,450,000 تومان 12,580,000 تومان 7,760,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل آکوا لایبرتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,960,000 تومان 11,720,000 تومان 6,900,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل آدامو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,310,000 تومان 14,300,000 تومان 6,900,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رادیوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,820,000 تومان 13,950,000 تومان 7,930,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,720,000 تومان 17,560,000 تومان 11,200,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambasadori hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,060,000 تومان 18,940,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل پریفرنس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,400,000 تومان 19,460,000 تومان 11,200,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل یوتا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,780,000 تومان 20,660,000 تومان 9,480,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل پولمن تبیلیسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,810,000 تومان 23,070,000 تومان 12,400,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بیلتمور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,360,000 تومان 28,400,000 تومان 16,360,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambasadori hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,360,000 تومان 26,680,000 تومان 16,020,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیسون بلو (تیل 31 دسامبر)

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,080,000 تومان 31,840,000 تومان 14,640,000 تومان 4,490,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور گرجستان زمستان 1401