مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/12/15
تاریخ پایان تور : 1402/01/31
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
آل این

BB
7,620,000 تومان
9,800,000 تومان
6,260,000 تومان
7,000,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
7,620,000 تومان
10,170,000 تومان
6,260,000 تومان
7,000,000 تومان
اکتوال لایف

BB
8,480,000 تومان
11,890,000 تومان
6,390,000 تومان
7,000,000 تومان
Dora

BB
8,720,000 تومان
12,380,000 تومان
6,260,000 تومان
7,000,000 تومان
یورو پلازا

BB
8,970,000 تومان
12,880,000 تومان
6,390,000 تومان
7,000,000 تومان
گرند دی پرا

BB
8,970,000 تومان
12,880,000 تومان
6,880,000 تومان
7,000,000 تومان
Feronya Hotel

BB
9,710,000 تومان
14,350,000 تومان
6,390,000 تومان
7,000,000 تومان
سیتی سنتر

BB
9,830,000 تومان
14,600,000 تومان
6,880,000 تومان
7,000,000 تومان
گرند هالیک

BB
10,200,000 تومان
15,340,000 تومان
6,880,000 تومان
7,000,000 تومان
هتل تکسیم لانگ

BB
10,450,000 تومان
15,830,000 تومان
6,880,000 تومان
7,000,000 تومان
سنترال پلاس

BB
10,690,000 تومان
16,320,000 تومان
7,490,000 تومان
7,000,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
10,940,000 تومان
16,810,000 تومان
10,940,000 تومان
7,000,000 تومان
گرین پارک

BB
10,970,000 تومان
16,910,000 تومان
6,350,000 تومان
7,000,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
11,060,000 تومان
17,300,000 تومان
6,390,000 تومان
7,000,000 تومان
اکسیدنتال

BB
11,180,000 تومان
17,920,000 تومان
6,880,000 تومان
7,000,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
11,550,000 تومان
18,040,000 تومان
6,260,000 تومان
7,000,000 تومان
بارسلو

BB
11,550,000 تومان
18,040,000 تومان
6,880,000 تومان
7,000,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
11,680,000 تومان
18,290,000 تومان
6,880,000 تومان
7,000,000 تومان
پوینت

BB
11,680,000 تومان
18,410,000 تومان
8,720,000 تومان
7,000,000 تومان
نام هتل آل این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,620,000 تومان 9,800,000 تومان 6,260,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,620,000 تومان 10,170,000 تومان 6,260,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,480,000 تومان 11,890,000 تومان 6,390,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,720,000 تومان 12,380,000 تومان 6,260,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل یورو پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,970,000 تومان 12,880,000 تومان 6,390,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند دی پرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,970,000 تومان 12,880,000 تومان 6,880,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,710,000 تومان 14,350,000 تومان 6,390,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,830,000 تومان 14,600,000 تومان 6,880,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,200,000 تومان 15,340,000 تومان 6,880,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تکسیم لانگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,450,000 تومان 15,830,000 تومان 6,880,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,690,000 تومان 16,320,000 تومان 7,490,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,940,000 تومان 16,810,000 تومان 10,940,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,970,000 تومان 16,910,000 تومان 6,350,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,060,000 تومان 17,300,000 تومان 6,390,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,180,000 تومان 17,920,000 تومان 6,880,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,550,000 تومان 18,040,000 تومان 6,260,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل بارسلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,550,000 تومان 18,040,000 تومان 6,880,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,680,000 تومان 18,290,000 تومان 6,880,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل پوینت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,680,000 تومان 18,410,000 تومان 8,720,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول ویژه نوروز 1402