مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/11/01
تاریخ پایان تور : 1401/11/30
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
نوا فالت

BB
7,720,000 تومان
10,960,000 تومان
7,180,000 تومان
4,450,000 تومان
Reydel Hotel

BB
7,990,000 تومان
11,500,000 تومان
7,180,000 تومان
4,450,000 تومان
گرند میلان

BB
8,530,000 تومان
12,040,000 تومان
7,450,000 تومان
4,450,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
9,070,000 تومان
13,660,000 تومان
6,370,000 تومان
4,450,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
9,480,000 تومان
14,470,000 تومان
7,180,000 تومان
4,450,000 تومان
Dora

BB
9,880,000 تومان
15,280,000 تومان
8,800,000 تومان
4,450,000 تومان
Grand Emin Hotel

BB
10,150,000 تومان
15,820,000 تومان
7,180,000 تومان
4,450,000 تومان
گرند استار

BB
10,690,000 تومان
16,900,000 تومان
10,690,000 تومان
4,450,000 تومان
گرند هالیک

BB
11,500,000 تومان
18,520,000 تومان
7,180,000 تومان
4,450,000 تومان
Feronya Hotel

BB
12,310,000 تومان
20,140,000 تومان
7,720,000 تومان
4,450,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
15,710,000 تومان
26,940,000 تومان
7,650,000 تومان
4,450,000 تومان
هتل سمینال

BB
16,360,000 تومان
28,240,000 تومان
7,450,000 تومان
4,450,000 تومان
Metropolitan Taksim hotel

BB
16,580,000 تومان
28,670,000 تومان
10,240,000 تومان
4,450,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
17,440,000 تومان
28,960,000 تومان
8,800,000 تومان
4,450,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
17,440,000 تومان
30,400,000 تومان
8,530,000 تومان
4,450,000 تومان
Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

BB
18,020,000 تومان
31,550,000 تومان
10,240,000 تومان
4,450,000 تومان
اکسیدنتال

BB
18,300,000 تومان
32,130,000 تومان
13,700,000 تومان
4,450,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
19,020,000 تومان
33,570,000 تومان
11,390,000 تومان
4,450,000 تومان
CVK Park Bosphorus hotel

BB
36,880,000 تومان
69,280,000 تومان
11,680,000 تومان
4,450,000 تومان
نام هتل نوا فالت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,720,000 تومان 10,960,000 تومان 7,180,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان 11,500,000 تومان 7,180,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند میلان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,530,000 تومان 12,040,000 تومان 7,450,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,070,000 تومان 13,660,000 تومان 6,370,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,480,000 تومان 14,470,000 تومان 7,180,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,880,000 تومان 15,280,000 تومان 8,800,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,150,000 تومان 15,820,000 تومان 7,180,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,690,000 تومان 16,900,000 تومان 10,690,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,500,000 تومان 18,520,000 تومان 7,180,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,310,000 تومان 20,140,000 تومان 7,720,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,710,000 تومان 26,940,000 تومان 7,650,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سمینال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,360,000 تومان 28,240,000 تومان 7,450,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Taksim hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,580,000 تومان 28,670,000 تومان 10,240,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,440,000 تومان 28,960,000 تومان 8,800,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,440,000 تومان 30,400,000 تومان 8,530,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Istanbul - Harbiye

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,020,000 تومان 31,550,000 تومان 10,240,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,300,000 تومان 32,130,000 تومان 13,700,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,020,000 تومان 33,570,000 تومان 11,390,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,880,000 تومان 69,280,000 تومان 11,680,000 تومان 4,450,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 6
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول بهمن