مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/12/15
تاریخ پایان تور : 1402/01/31
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
آل این

BB
15,330,000 تومان
21,600,000 تومان
13,760,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
16,590,000 تومان
24,120,000 تومان
13,130,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
اکتوال لایف

BB
17,850,000 تومان
26,640,000 تومان
12,180,000 تومان
9,000,000 تومان
5,900,000 تومان
Dora

BB
19,430,000 تومان
29,790,000 تومان
12,500,000 تومان
9,000,000 تومان
5,900,000 تومان
یورو پلازا

BB
21,320,000 تومان
33,890,000 تومان
15,330,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
گرند دی پرا

BB
22,580,000 تومان
35,780,000 تومان
16,910,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
Feronya Hotel

BB
22,590,000 تومان
35,780,000 تومان
13,130,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
گرند هالیک

BB
23,520,000 تومان
37,980,000 تومان
12,500,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
هتل تکسیم لانگ

BB
23,520,000 تومان
32,630,000 تومان
15,330,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
سنترال پلاس

BB
24,150,000 تومان
38,930,000 تومان
14,070,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
27,930,000 تومان
42,080,000 تومان
13,760,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
گرین پارک

BB
28,560,000 تومان
48,060,000 تومان
15,330,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
31,330,000 تومان
53,620,000 تومان
14,180,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
اکسیدنتال

BB
34,070,000 تومان
57,050,000 تومان
20,010,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
36,470,000 تومان
61,510,000 تومان
21,040,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
بارسلو

BB
41,620,000 تومان
70,770,000 تومان
25,500,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
41,620,000 تومان
70,770,000 تومان
16,240,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
پوینت

BB
42,650,000 تومان
72,490,000 تومان
15,890,000 تومان
9,000,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل آل این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,330,000 تومان 21,600,000 تومان 13,760,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,590,000 تومان 24,120,000 تومان 13,130,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,850,000 تومان 26,640,000 تومان 12,180,000 تومان 9,000,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,430,000 تومان 29,790,000 تومان 12,500,000 تومان 9,000,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل یورو پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 21,320,000 تومان 33,890,000 تومان 15,330,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند دی پرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,580,000 تومان 35,780,000 تومان 16,910,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,590,000 تومان 35,780,000 تومان 13,130,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,520,000 تومان 37,980,000 تومان 12,500,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تکسیم لانگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 23,520,000 تومان 32,630,000 تومان 15,330,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,150,000 تومان 38,930,000 تومان 14,070,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 27,930,000 تومان 42,080,000 تومان 13,760,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 28,560,000 تومان 48,060,000 تومان 15,330,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 31,330,000 تومان 53,620,000 تومان 14,180,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 34,070,000 تومان 57,050,000 تومان 20,010,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 36,470,000 تومان 61,510,000 تومان 21,040,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل بارسلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 41,620,000 تومان 70,770,000 تومان 25,500,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 41,620,000 تومان 70,770,000 تومان 16,240,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل پوینت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 42,650,000 تومان 72,490,000 تومان 15,890,000 تومان 9,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 7
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول نوروز 1402