مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/12/01
تاریخ پایان تور : 1402/01/01
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
امی هتل

BB
8,290,000 تومان
11,740,000 تومان
7,710,000 تومان
4,800,000 تومان
Grand Emin Hotel

BB
8,570,000 تومان
11,740,000 تومان
6,850,000 تومان
4,800,000 تومان
Reydel Hotel

BB
8,570,000 تومان
12,320,000 تومان
7,710,000 تومان
4,800,000 تومان
اکتوال لایف

BB
9,290,000 تومان
13,760,000 تومان
7,710,000 تومان
4,800,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
9,290,000 تومان
13,760,000 تومان
6,850,000 تومان
4,800,000 تومان
White Monarch Hotel

BB
9,870,000 تومان
14,910,000 تومان
7,710,000 تومان
4,800,000 تومان
Dora

BB
10,590,000 تومان
16,350,000 تومان
9,440,000 تومان
4,800,000 تومان
Grand Emin Hotel

BB
10,880,000 تومان
16,930,000 تومان
7,710,000 تومان
4,800,000 تومان
گرند استار

BB
11,740,000 تومان
18,650,000 تومان
9,440,000 تومان
4,800,000 تومان
گرند هالیک

BB
12,320,000 تومان
19,810,000 تومان
8,000,000 تومان
4,800,000 تومان
هتل سنترال پالاس

BB
12,320,000 تومان
19,810,000 تومان
9,730,000 تومان
4,800,000 تومان
Feronya Hotel

BB
12,750,000 تومان
20,670,000 تومان
8,290,000 تومان
4,800,000 تومان
هتل مارمارا تکسیم

BB
15,490,000 تومان
26,140,000 تومان
7,710,000 تومان
4,800,000 تومان
سنترال پلاس

BB
15,920,000 تومان
27,010,000 تومان
9,440,000 تومان
4,800,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
17,070,000 تومان
28,700,000 تومان
9,420,000 تومان
4,800,000 تومان
د کارتن

BB
18,080,000 تومان
31,330,000 تومان
11,170,000 تومان
4,800,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
18,650,000 تومان
29,600,000 تومان
9,150,000 تومان
4,800,000 تومان
اکسیدنتال

BB
19,520,000 تومان
32,980,000 تومان
14,620,000 تومان
4,800,000 تومان
CVK Park Bosphorus hotel

BB
38,490,000 تومان
72,150,000 تومان
12,480,000 تومان
4,800,000 تومان
نام هتل امی هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,290,000 تومان 11,740,000 تومان 7,710,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,570,000 تومان 11,740,000 تومان 6,850,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,570,000 تومان 12,320,000 تومان 7,710,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,290,000 تومان 13,760,000 تومان 7,710,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,290,000 تومان 13,760,000 تومان 6,850,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,870,000 تومان 14,910,000 تومان 7,710,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,590,000 تومان 16,350,000 تومان 9,440,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,880,000 تومان 16,930,000 تومان 7,710,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,740,000 تومان 18,650,000 تومان 9,440,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,320,000 تومان 19,810,000 تومان 8,000,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنترال پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,320,000 تومان 19,810,000 تومان 9,730,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,750,000 تومان 20,670,000 تومان 8,290,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارمارا تکسیم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,490,000 تومان 26,140,000 تومان 7,710,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,920,000 تومان 27,010,000 تومان 9,440,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,070,000 تومان 28,700,000 تومان 9,420,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل د کارتن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,080,000 تومان 31,330,000 تومان 11,170,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,650,000 تومان 29,600,000 تومان 9,150,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,520,000 تومان 32,980,000 تومان 14,620,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,490,000 تومان 72,150,000 تومان 12,480,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 6
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول اسفند